Hợp đồng Hợp tác giữa Ngân Hàng và Chủ đầu tư dự án Bất động sản (mẫu thực tế bảo vệ Chủ đầu tư)

LuatsuHopdong.net – Hợp đồng Hợp tác giữa Ngân Hàng và Chủ đầu tư dự án Bất động sản về việc hai bên sẽ hợp tác để  khách hàng mua bất động sản của Chủ đầu tư được Ngân hàng cho vay một phần tiền để thanh toán tiền mua nhà. Đây cũng là cơ sở để ký kết Hợp đồng Hợp tác ba bên hay Biên bản thoả thuận ba bên (giữa Ngân hàng - Chủ đầu tư - khách hàng mua nhà) và đính kèm theo Hợp đồng Hợp tác này luôn có Hợp đồng Hợp tác ba bên.

>> Biên bản Thoả thuận Ba bên (Ngân hàng - Chủ Đầu tư - Khách hàng)
>> Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh là gì? 
>> Hợp đồng Hợp tác ba bên với Ngân hàng cần lưu ý


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------


HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
Số: ……/………………

Hôm nay, ngày       tháng       năm      , tại                              , chúng tôi gồm:

I.                   NGÂN HÀNG TMCP ABC
Mã số thuế      :
Địa chỉ             :
Điện thoại       :                                   Fax:
Đại diện bởi    :                                   Chức vụ:
Theo giấy ủy quyền số:

II.                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XYZ
Mã số thuế số  :
Địa chỉ             :
Điện thoại       :         
Tài khoản số    :
Đại diện bởi    :                                   Chức vụ:
Là đại diện theo pháp luật /Theo giấy ủy quyền số:

Cùng thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác với các nội dung, điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong phạm vi Hợp đồng này, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu như sau:

-         NGÂN HÀNG ABC: là Ngân hàng Thương mại cổ phần ABC, bao gồm Hội sở, Sở giao dịch, các Chi nhánh và tất cả các đơn vị kinh doanh trực thuộc.

-         Chủ đầu tư: là Công ty XYZ, bao gồm trụ sở chính, các Chi nhánh và tất cả các đơn vị kinh doanh trực thuộc.

-         Dự án: là dự án      , do Công ty       làm chủ đầu tư.

-         Nhà ở: là căn hộ chung cư/nhà biệt thự/nhà ở liền kề/nhà ở độc lập thuộc Dự án được Chủ đầu tư chuyển nhượng/bán cho Khách hàng theo Hợp đồng mua bán nhà. Trong phạm vi hợp đồng này, Nhà ở được hiểu bao gồm (i) nhà ở đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng và (ii) nhà ở hình thành trong tương lai.

-         Khách hàng: là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tại Việt Nam (bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài) có nhu cầu vay vốn tại NGÂN HÀNG ABC để thanh toán tiền mua Nhà ở theo Hợp đồng mua bán nhà.

-         Giấy chứng nhận: là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản sản khác gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho Khách hàng nhằm xác lập tư cách chủ sở hữu của Khách hàng đối với Nhà ở thuộc Dự án.

-         Hợp đồng mua bán nhà: là hợp đồng mua bán/chuyển nhượng căn hộ chung cư/nhà biệt thự/nhà ở liền kề/nhà ở độc lập được ký kết giữa Khách hàng và Chủ đầu tư, bao gồm cả Hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai hoặc nhà ở đã được xây dựng hoàn thành. Tên gọi chính thức của Mẫu Hợp đồng này sẽ được hiểu là tên Hợp đồng thực tế mà Chủ đầu tư ký kết với Khách hàng.

-         Hợp đồng tín dụng: là hợp đồng tín dụng được ký kết giữa NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng, theo đó NGÂN HÀNG ABC cam kết cho Khách hàng vay để thanh toán tiền mua Nhà ở cho Chủ đầu tư theo Hợp đồng mua bán nhà.

-         Hợp đồng thế chấp: là hợp đồng thế chấp được ký kết ký kết giữa NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng, theo đó Khách hàng sử dụng Nhà ở và toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ, hoặc có liên quan đến Hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của mình tại NGÂN HÀNG ABC theo Hợp đồng tín dụng.

-         Tài sản bảo đảm: Căn hộ (hiện hữu, hình thành trong tương lai) và toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng mua bán nhà.

-         Biên bản thỏa thuận ba bên: là văn bản thỏa thuận về việc phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý tài sản bảo đảm được ký kết giữa NGÂN HÀNG ABC, Chủ đầu tư và Khách hàng (theo mẫu đính kèm Hợp đồng này).

ĐIỀU 2. NỘI DUNG, THỜI HẠN HỢP TÁC

2.1.            Hai bên thỏa thuận hợp tác:

-          Giới thiệu và cho vay đối với Khách hàng có nhu cầu vay vốn tại NGÂN HÀNG ABC để mua Nhà ở của Chủ đầu tư.

-          Phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà.

Điều kiện khách hàng vay; hạn mức, thời hạn, lãi suất cho vay; trình tự, thủ tục cấp tín dụng và các vấn đề liên quan khác của khoản vay được thực hiện theo quy định của pháp luật và NGÂN HÀNG ABC trong từng thời kỳ.

2.2.            Thời hạn hợp tác: là ….. kể từ ngày ký kết[1] , hai bên cam kết không hủy ngang hợp đồng này. Khi hết hạn nêu trên nếu hai bên muốn tiếp tục hợp tác thì hợp đồng sẽ tiếp tục được gia hạn. Việc gia hạn sẽ được thể hiện bằng văn bản.

ĐIỀU 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP TÁC

Việc liên kết hợp tác được các bên thống nhất thực hiện theo trình tự như sau:

3.1.            Chủ đầu tư sẽ giới thiệu cho NGÂN HÀNG ABC những Khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua Căn hộ của Chủ đầu tư thuộc Dự án.

3.2.            Chủ đầu tư hỗ trợ cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Nhà ở, Dự án nếu NGÂN HÀNG ABC có yêu cầu.

3.3.            Trên cơ sở giới thiệu của Chủ đầu tư, Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC, NGÂN HÀNG ABC sẽ thẩm định, xét duyệt và thông báo kết quả bằng văn bản cho Khách hàng và Chủ đầu tư chậm nhất trong vòng       ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.4.            NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, NGÂN HÀNG ABC, Chủ đầu tư và Khách hàng cùng ký kết Biên bản thỏa thuận ba bên (theo mẫu đính kèm Hợp đồng này).

3.5.            Sau khi hoàn tất các thủ tục thế chấp và ký kết Biên bản thỏa thuận ba bên, NGÂN HÀNG ABC giải ngân khoản tiền vay theo cách thức quy định tại Hợp đồng tín dụng. Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ thanh toán tại Hợp đồng mua bán nhà.

3.6.            Vào ngày đến hạn theo Hợp đồng mua bán nhà, Khách hàng phải thanh toán tiền mua bán  nhà cho Chủ đầu tư, phụ thuộc vào quy định của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng mua bán nhà một khoản tiền ít nhất bằng […% giá trị căn nhà] bằng vốn tự có của Khách hàng. Số tiền còn lại được NGÂN HÀNG ABC giải ngân trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư theo tiến độ được nêu trong Hợp đồng mua bán nhà.

Lưu ý: Trách nhiệm giải ngân của NGÂN HÀNG ABC chỉ phát sinh ngay sau khi các bên đã ký Biên bản thỏa thuận ba bên và hoàn tất đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật.

3.7.            Chủ đầu tư thực hiện thủ tục mua bán nhà và cấp Giấy chứng nhận cho Khách hàng theo tiến độ thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán  nhà và chuyển giao bản chính Giấy chứng nhận cho NGÂN HÀNG ABC ngay khi nhận được từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Khách hàng chưa hoàn tất các nghĩa vụ từ Hợp đồng tín dụng cho NGÂN HÀNG ABC.

3.8.            Các bên tiếp tục phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý tài sản đảm bảo theo quy định tại Biên bản thỏa thuận ba bên, Hợp đồng thế chấp.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN


4.1.Trách nhiệm của NGÂN HÀNG ABC

-          Cung cấp kịp thời cho Chủ đầu tư những thông tin cần thiết liên quan đến các chính sách, sản phẩm cho vay mua nhà phù hợp phạm vi hợp tác giữa hai bên.

-          Hỗ trợ tối đa và dành các ưu đãi về thủ tục cho vay, lãi suất và điều kiện giải ngân theo quy định của NGÂN HÀNG ABC tại thời điểm cho vay đối với Khách hàng do Chủ đầu tư giới thiệu.

-          Thông báo cho Khách hàng và Chủ đầu tư kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn theo thời hạn đã thỏa thuận. Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện được vay vốn, NGÂN HÀNG ABC có quyền từ chối cho vay.

-          Thực hiện đúng quy trình phối hợp cho vay quy định tại Điều 3.

-          Ký kết Hợp đồng tín dụng với khách hàng để thực hiện cấp tín dụng cho Khách hàng để thanh toán tiền mua nhà đúng quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

-          Thực hiện đầy đủ các cam kết với Chủ đầu tư theo hợp đồng này và Biên bản thỏa thuận ba bên. Thanh toán tiền mua nhà thuộc Dự án tương đương với khoản vay của Khách hàng bằng cách giải ngân trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư theo tiến độ trong Hợp đồng mua bán nhà tương ứng;

-          Thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về bất kỳ hành động hoặc không hành động nào hoặc sự kiện nào mà NGÂN HÀNG ABC  biết được và phải biết có thể dẫn đến vô hiệu hoặc không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ (các) Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng thế chấp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày NGÂN HÀNG ABC biết hoặc phải biết về các sự kiện trên.

-          Không được chấm dứt Hợp đồng tín dụng khi chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư.

4.2.Trách nhiệm của Chủ đầu tư

-          Đảm bảo đã đáp ứng đầy đủ và đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện (i) thủ tục xin phép, triển khai thực hiện Dự án; (ii) thủ tục mua bán/chuyển nhượng Nhà ở.

-          Không làm thay đổi nội dung và hiệu lực pháp lý của Hợp đồng mua bán nhà đã được NGÂN HÀNG ABC nhận thế chấp dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của NGÂN HÀNG ABC (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi: chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thay thế,… Hợp đồng mua bán nhà).

-          Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với Khách hàng theo Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng tín dụng.

-          Thông báo cho NGÂN HÀNG ABC về các hành vi vi phạm Hợp đồng mua bán nhà của Khách hàng trước khi xử lý và cam kết việc xử  lý vi phạm đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NGÂN HÀNG ABC theo Hợp đồng thế chấp, Biên bản thỏa thuận ba bên và các văn bản có liên quan khác.

-          Đảm bảo tất cả các hồ sơ, tài liệu, thông tin đã cung cấp cho NGÂN HÀNG ABC là chính xác và hợp pháp.

-          Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình phối hợp cho vay theo quy định tại Điều 3.

-          Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với NGÂN HÀNG ABC theo hợp đồng này và Biên bản thỏa thuận ba bên, và các văn bản liên quan khác.

ĐIỀU 5.  HỢP TÁC TRONG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

5.1.            Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm một trong các điều khoản của Hợp đồng mua bán nhà mà dẫn đến Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện vì bất kỳ lý do gì, thì trong vòng 30 (ba mươi) [2] ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện, Chủ đầu tư gửi thông báo cho NGÂN HÀNG ABC. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư, NGÂN HÀNG ABC phải trả lời bằng văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo 1 trong các đề nghị sau:

a)        Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng, sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Sau khi nhận đầy đủ số tiền thanh toán từ người mua/người nhận chuyển nhượng mới, Chủ đầu tư trừ đi số tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phần giá trị còn thiếu và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà và Chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả toàn bố số tiền còn lại của khách hàng bằng cách chuyển toàn bộ số tiền mà Khách hàng được nhận lại theo thoả thuận trên Hợp đồng mua bán nhà vào tài khoản của Khách hàng mở tại NGÂN HÀNG ABC để NGÂN HÀNG ABC thu hồi nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có); hoặc

b)        NGÂN HÀNG ABC chỉ định bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà (“Bên nhận chuyển nhượng lại”). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 5.1 của Điều này. Trường hợp này, NGÂN HÀNG ABC có nghĩa vụ cho Bên Nhận chuyển nhượng lại vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với số tiền còn lại của Hợp đồng mua bán nhà; hoặc

c)        NGÂN HÀNG ABC tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nhà và trở thành người mua nhà thuộc Dự án mới của Hợp đồng này. Toàn bộ các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo Hợp đồng mua bán nhà được xem là tiền mà NGÂN HÀNG ABC đã thanh toán cho Chủ đầu tư. NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thanh lý Hợp đồng với Khách hàng và ký kết lại Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện tương đương;

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Pháp luật để ABABNK hoặc Bên Nhận mua lại được sở hữu và/hoặc sử dụng trọn vẹn tài sản và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tài sản thế chấp cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên Nhận mua lại trong các trường hợp quy định tại điểm b và c của Khoản này.

5.2.            Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản với NGÂN HÀNG ABC dẫn đến việc phải xử lý tài sản thế chấp thì được xử lý như sau:

- NGÂN HÀNG ABC thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện xử lý tài sản thế chấp;

- NGÂN HÀNG ABC được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại khoản 5.1 Điều này.

- Ngay sau khi nhận được thông báo nêu trên và kèm theo các văn bản, giấy tờ có liên quan của NGÂN HÀNG ABC, Chủ đầu tư thực hiện  đề nghị xử lý của NGÂN HÀNG ABC;

5.3.            Nếu Hợp đồng mua bán nhà đã thực hiện xong, Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu của tài sản thế chấp thì NGÂN HÀNG ABC  được quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản.

5.4.            Trong bất kỳ trường hợp nào mà ảnh hưởng đến việc thanh toán theo Hợp đồng mua bán nhà hoặc NGÂN HÀNG ABC không có các thông báo theo như các khoản 5.1 và 5.2 của Điều này trong thời hạn quy định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng và miễn trừ các nghĩa vụ với NGÂN HÀNG ABC. Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 5.1 của Điều này;

ĐIỀU 6. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt khi:
a) Tất cả các Khách hàng đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với NGÂN HÀNG ABC;
b) NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này.

6.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được ký kết bởi những người có thẩm quyền đại diện của các bên.

6.3. Trường hợp có sự khác biệt về cùng một vấn đề trong các văn bản khác nhau, các bên thống nhất văn bản ký kết sau sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

6.4. Đính kèm hợp đồng này Mẫu Biên bản thỏa thuận ba bên.

6.5. Khi một Bên vi phạm các cam kết Hợp đồng này, Bên kia có quyền yêu cầu Bên vi phạm bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền.

6.6. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên thương lượng, giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng thì một trong các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

NGÂN HÀNG TMCP ABC                                   CÔNG TY CP ĐỊA ỐC XYZ


[1] Lưu ý thời hạn hợp tác phải dài hơn thời gian hoàn thành dự án (thời hạn mà Chủ đầu tư nhận đủ 100% tiền mua căn hộ).
[2] Lưu ý thời gian này phải thống nhất với Hợp đồng mua bán nhà ký kết giữa Chủ đầu tư và khách hàng.


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment