QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh được Giám đốc Công ty .CÔNG TY ABC
-------------
Số ...... /QĐ – ABC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

                      
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ABC
V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ABC
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ABCvề việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng;
 - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty ABC đối với:
Luật sư ……………………………  Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ... Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng
Nơi đăng ký HKTT: ..., thành phố Đà Nẵng.
Chỗ ở hiện tại: ... Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Làm trưởng Chi nhánh Công ty ABC 
Tại địa chỉ: ………………………………….., thành phố Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc Chi nhánh:                     
-          Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty, Giám đốc Công ty và theo luật hiện hành.
-           Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành tại Chi nhánh Đà Nẵng.
-          Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
-          Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên đến Giám đốc Công ty, Hội đồng Thành viên theo quy định của Công ty.
-          Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Công ty.
        
Điều 3: Nguyễn Văn A (đại diện theo pháp luật), ông/bà …………………….(Giám đốc Chi nhánh) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
                                                                      
Nơi Nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP
- Thông báo trên website:
GIÁM ĐỐC


(Đã ký và đóng dấu)
NGUYỄN VĂN A

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment