HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM

LuatsuHopdong.net – Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Phần mềm được ký kết giữa một bên là  nhà phát triển phần mềm với khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm của Công ty. Hợp đồng này bao gồm hai nội dung là triển khai phần mềm và sau đó là cho thuê phần mềm tính tiền theo tháng (có thể là quý hoặc năm). Ngoài ra các bên có thể ký kết hai Hợp đồng độc lập với nhau là Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Triển khai Phần mềm, rồi sau đó ký kết Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ cho thuê Phần mềm nhưng như thế thì không chuyên nghiệp bằng ký kết Hợp đồng này. 

>> Hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm
>> Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----o0o----- 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ABCSMART 

Số: /ABC-[●] 


- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty [●] và khả năng của Công Ty TNHH ABC SOFTWARE.

Hôm nay, ngày    tháng     năm 2016, tại Công ty [●]. Chúng tôi gồm có:

BÊN A : (Tên Công ty Khách hàng)

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Đại diện : Ông/bà Chức vụ:

(Sau đây gọi là "Bên A")
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC SOFTWARE
Địa chỉ :
ĐT :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại Ngân hàng :
Đại diện : Ông/ bà Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là "Bên B")

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý ABCSMART (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý ABCSMART cho Bên A bao gồm những công việc như sau:

1.1. Dịch vụ triển khai phần mềm: Bên B triển khai phần mềm quản lý Công ty ABCSMART gồm 09 (chín) phân hệ (chi tiết được nêu rõ trong Phụ lục 01 của Hợp đồng này ("Phụ lục 01")) cho Bên A, với công việc như sau:

- Khảo sát và đặc tả các yêu cầu của Công ty thể hiện trong Bộ Tài liệu Kỹ thuật (viết tắt là "Bộ TLKT").

- Thiết kế các phân hệ của phần mềm ABCSMART phù hợp với yêu cầu của Bên A.

- Sát nhập dữ liệu và tích hợp hệ thống phần mềm ABCSMART.

- Cài đặt phần mềm ABCSMART và tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên Công ty sử dụng.

- Vận hành thử nghiệm phần mềm ABCSMART.

1.2. Dịch vụ cho thuê quyền sử dụng phần mềm:

- Sau khi hoàn tất việc chạy thử phần mềm và ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART, Bên B cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm quản lý ABCSMART cho Bên A trên cơ sở phần mềm đã triển khai theo Khoản 1.1 của Điều này.

- Quyền sử dụng phần mềm ABCSMART chỉ được trao cho Bên A sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm và để đưa vào vận hành chính thức.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
2.1. Thời gian thực hiện các công việc triển khai phần mềm theo Hợp đồng này là 20 (hai mươi) tuần kể từ ngày chính thức ký Hợp đồng. Nếu có thay đổi về ngày khởi động dự án thì sẽ tính lại để đưa ra ngày hoàn thành tương ứng.

2.2. Chi tiết về các giai đoạn, điều kiện để bắt đầu từng giai đoạn, chuyển giao kết quả giai đoạn và trách nhiệm tham gia của mỗi bên trong từng giai đoạn sẽ được mô tả trong kế hoạch dự án được thống nhất giữa hai bên.

2.3. Kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn sẽ được lập và điều chỉnh cụ thể bởi người quản trị dự án của Bên B và thống nhất với người đại diện có thẩm quyền của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

2.4. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng, do điều kiện nào đó của một bên mà các điểm mốc thời gian có thể phải thay đổi thì bên đó phải có đề nghị chính thức với bên kia, bên nhận được đề nghị sẽ tiến hành phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi đối với toàn bộ tiến trình của Hợp đồng. Sau đó, hai bên thống nhất về các vấn đề bị thay đổi, các chi phí phát sinh do thay đổi (nếu có) dẫn đến do nguyên nhân bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm thanh toán. Các yêu cầu phát sinh thêm về chức năng của chương trình hoặc các thay đổi yêu cầu của Bên A trong quá trình thực hiện dự án ngoài phạm vi Hợp đồng làm phát sinh thêm thời gian và chi phí thực hiện sẽ được hai bên ký thêm phụ lục Hợp đồng.

2.5. Phương thức thực hiện:

2.5.1. Khảo sát, phân tích và xây dựng tài liệu kỹ thuật:

- Bên B phối hợp cùng Ban quản lý dự án của Bên A tiến hành khảo sát và phân tích nghiệp vụ tại các Khoa của Công ty theo yêu cầu của Bên A (Bên A cung cấp danh sách Phòng và thời gian làm việc).

- Sau khi khảo sát xong, Bên B sẽ xây dựng bộ Tài liệu kỹ thuật bao gồm chi tiết các chức năng của từng phân hệ trong Phụ lục Hợp đồng 01 và các quy trình được tin học hóa.

- Bộ Tài liệu kỹ thuật này sẽ được Ban quản lý dự án của Bên A xem xét và ký duyệt và là căn cứ để thực hiện công tác triển khai, đưa phần mềm ABCSMART vào sử dụng chính thức. Trường hợp Bên A có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thêm chức năng trong bộ TLKT thì Bên B có trách nhiệm phân tích và đề xuất phương án bằng văn bản cho Bên A.

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Bộ TLKT mà không có bất kỳ yêu cầu điều chỉnh hay bổ sung bằng văn bản nào gửi đến Bên B thì xem như Bộ TLKT này đã được Bên A chấp thuận và hai bên tiếp tục tiến hành giai đoạn tiếp theo của hợp đồng.

2.5.2. Triển khai, cài đặt và tập huấn:

- Sau khi Bộ TLKT đã được hai bên thống nhất, Bên B sẽ tiến hành cài đặt phần mềm ABCSMART cho Bên A và tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho người dùng theo danh sách do Bên A cung cấp.

- Bên B sẽ tổ chức 02 (hai) đợt tập huấn cho Bên A. Sau mỗi đợt tập huấn, Bên B sẽ báo cáo lại kết quả tập huấn bằng văn bản cho Bên A, kết quả tập huấn này được dựa theo kết quả của các bài thực hành dành cho người dùng.

- Kết thúc đợt tập huấn, Bên B sẽ cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Bên A.

2.5.3. Vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành chính thức:

- Ngay sau khi kết thúc tập huấn, hai bên sẽ tiến hành chạy thử phần mềm trong thời gian 04 (bốn) tuần. Thời gian chờ khắc phục lỗi kỹ thuật của phần mềm (nếu có) không tính vào thời gian chạy thử.

- Trong quá trình chạy thử phần mềm, nhân viên triển khai của Bên B sẽ túc trực tại Công ty để hỗ trợ Bên A. Nếu có phát sinh lỗi kỹ thuật của phần mềm thì Bên B có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi trong vòng 24 giờ (giờ làm việc) kể từ khi Bên B nhận được thông báo của Bên A. Khi giải pháp được Bên A chấp nhận, Bên B sẽ thực hiện ngay việc khắc phục theo giải pháp đề ra bằng cách hỗ trợ từ xa (truy cập từ xa, điện thoại, email) hay hỗ trợ trực tiếp (nhân viên đến tận nơi).

- Đối với các lỗi, thay đổi hoặc phát sinh liên quan đến quy trình hoạt động của Bên A thì Bên B sẽ ghi nhận và nghiên cứu để đưa ra phương án xử lý sau khi phần mềm đưa vào vận hành chính thức.

- Bên A chịu trách nhiệm cung cấp phương thức truy cập từ xa để Bên B thực hiện việc hỗ trợ từ xa.

- Kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm, hai bên tiến hành buổi tổng kết, đánh giá các công việc đã thực hiện, kết quả vận hành thử nghiệm đã đáp ứng các chức năng đề ra trong Phụ lục 01 và bộ TLKT, hai bên cùng ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART và giai đoạn triển khai phần mềm ABCSMART kết thúc trên theo cơ sở:

►Biên bản bàn giao bộ Tài liệu kỹ thuật cho Bên A.

►Danh sách nhân sự Bên A tham gia tập huấn sử dụng phần mềm ABCSMART.

►Biên bản bàn giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Bên A.

►Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức hệ thống phần mềm ABCSMART.

2.6. Khi các điều kiện trên đã được thỏa mãn, nếu trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được toàn bộ các văn bản trên mà Bên A không có hồi đáp thì phần dịch vụ triển khai phần mềm xem như được hoàn tất và Bên B sẽ xuất hóa đơn tài chính cho Bên A thanh toán theo như Hợp đồng này.

2.7. Trường hợp đến thời điểm triển khai mà Bên A không đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự hoặc trang thiết bị cần thiết cho việc triển khai phần mềm tại Bên A, thì Bên A chấp nhận cho Bên B tiến hành triển khai và vận hành thử nghiệm hệ thống ABCSMART đại diện tại một số máy tính của các Phòng do hai bên thống nhất để cùng nhau xác nhận và đánh giá chức năng phần mềm. Bên A sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai tại các máy đã nêu để tiến hành ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức hệ thống phần mềm ABCSMART.

2.8. Trường hợp Bên A không hợp tác thực hiện các công việc trong giai đoạn triển khai phần mềm hoặc không ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART mà không phải lỗi của Bên B thì Bên A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART cho Bên B theo Hợp đồng này.

2.9. Bộ phận Công nghệ thông tin của Bên A sẽ phân loại và thông báo các lỗi phần mềm ABCSMART xảy ra (nếu có) cho Bên B để Bên B kịp thời xử lý (nhằm loại trừ trường hợp sự cố xảy ra do phần cứng hoặc các phần mềm khác không liên quan đến phần mềm ABCSMART,…)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
3.1. Thời hạn Bên B cho Bên A thuê quyền sử dụng phần mềm ABCSMART là [●] tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.

3.2. Trước khi kết thúc thời hạn thuê theo Hợp đồng này 30 ngày thì các bên phải gửi thông báo yêu cầu về việc chấm dứt Hợp đồng này, trường hợp các bên không có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng/ hay điều chỉnh hợp đồng thì xem như hợp đồng tiếp tục có hiệu lực thêm 01 (một) năm kế tiếp. Và cứ tiếp tục như vậy, khi kết thúc mỗi thời hạn thuê của từng Hợp đồng tiếp theo mà các bên không có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng/ hay điều chỉnh hợp đồng thì đương nhiên hợp đồng tiếp tục có hiệu lực thêm 01 (một) năm kế tiếp.

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
4.1. Bên B bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp đối với phầm mềm ABCSMART theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Nếu vi phạm, Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và giữ cho Bên A không bị bất cứ trách nhiệm, kiện đòi hoặc bất cứ thủ tục tố tụng phát sinh liên quan, đồng thời phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Bên A.

4.2. Bên A cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, đặc biệt các công việc sau đây:

4.2.1. Xây dựng, góp ý và xác nhận Bộ TLKT để tiến hành triển khai phần mềm ABCSMART.

4.2.2. Cử đầy đủ nhân sự và thông báo cho Bên B các thay đổi liên quan đến nhân sự tham gia thực hiện một hoặc một số các công việc theo Hợp đồng này.

4.2.3. Thực hiện các công việc liên quan đến Bên A để phần mềm ABCSMART đưa vào vận hành chính thức.

ĐIỀU 5: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
5.1. Dịch vụ triển khai phần mềm:

5.1.1. Tổng giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm theo Hợp đồng là: [●] VNĐ (Bằng chữ: [●] ) (VAT: Sản phẩm và dịch vụ phần mềm hiện tại không thuộc đối tượng chịu thuế VAT).

5.1.2. Để đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng này Bên A đặt cọc cho bên B số tiền là [●] VNĐ (Bằng chữ: [●] ) tương đương 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ngay khi tiến hành ký kết hợp đồng này.

Toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ khấu trừ vào số tiền Dịch vụ triển khai phần mềm theo Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên A không tiếp tục hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng không theo các điều khoản trong Hợp đồng này sẽ mất số tiền cọc. Ngược lại, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B không tiếp tục hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng không theo các điều khoản trong Hợp đồng này thì Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền đúng bằng số tiền Bên A đã đặt cọc.

5.1.3. Bên A thanh toán số tiền còn lại của Dịch vụ triển khai phần mềm sau khi khấu trừ tiền đặt cọc trong thời hạn [●] ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm phần mềm ABCSMART để đưa vào vận hành chính thức.

5.1.4. Tổng kinh phí không bao gồm các chi phí phát sinh do:

a) Yêu cầu thay đổi so với Phụ lục 01.

b) Những thay đổi về điều kiện môi trường, chính sách, môi trường của Bên A khi thực hiện.

c) Kinh phí mua bản quyền các phần mềm công cụ, phần mềm hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các phần mềm liên quan đến hệ thống mà Bên A sử dụng khi vận hành hệ thống theo yêu cầu.

d) Kinh phí trang thiết bị khi vận hành hệ thống và các thiết bị phần cứng khác.

5.2. Thuê quyền sử dụng phần mềm:

5.2.1. Giá thuê quyền sử dụng phần mềm là: [●] VNĐ/ tháng (Bằng chữ: [●] trên một tháng ) (VAT: Sản phẩm và dịch vụ phần mềm hiện tại không thuộc đối tượng chịu thuế VAT).

Trường hợp khi kết thúc thời hạn thuê quyền sử dụng phần mềm của Hợp đồng này mà Hợp đồng được gia hạn theo như Hợp đồng này thì giá thuê sẽ tăng tương ứng là [●]%/năm nếu như không có một thông báo thay đổi giá bằng văn bản của Bên B.

5.2.2. Mỗi đợt thanh toán Bên A sẽ được giảm một khoản tiền trực tiếp vào đợt thanh toán của Bên A là: [●] VNĐ/ tháng (Bằng chữ: [●] trên một tháng ).

5.2.3. Tiền thuê quyền sử dụng phần mềm của Bên A không phụ thuộc vào việc Bên A có sử dụng phần mềm trên thực tế hay không.

5.2.4. Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán tiền thuê quyền sử dụng phần mềm cho Bên B trong thời hạn 7 ngày đầu mỗi tháng dương lịch.

Riêng tiền thuê tháng đầu tiên Bên A thanh toán ngay khi ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART và được tính số ngày thực tế sử dụng của tháng tháng đó.

5.2.5. Trường hợp Bên A thanh toán trước mỗi 03 tháng hoặc 06 tháng cho Bên B thì chi phí thuê hàng tháng sẽ được giảm như sau:

a) Thanh toán mỗi 03 tháng: giảm 3%

b) Thanh toán mỗi 06 tháng: giảm 5%

5.3. Kinh phí Hợp đồng được thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B, được ghi ở phần đầu của Hợp đồng này. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán Bên B sẽ thông báo cho Bên A bằng văn bản.

5.4. Trường hợp Bên A thanh toán cho Bên B chậm sau 15 ngày kể từ ngày đến hạn theo Hợp đồng thì Bên A chịu phạt theo mức lãi suất là 0,05% ngày (tương đương 1,5%/tháng) đối với số tiền chậm thanh toán nhưng không được chậm quá [●] ngày. Nếu quá thời hạn này thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A bị phạt 08% (tám phần trăm) tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Khi Hợp đồng bị chấm dứt theo trường hợp này thì trong thời hạn [●] ngày Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B các khoản tiền đến hạn thanh toán, tiền lãi phạt, tiện phạt hợp đồng và bồi thường các thiệt hại xảy ra đối với Bên B hoặc bên thứ ba có liên quan.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
6.1. Bên B tiến hành khảo sát và xây dựng bộ Tài liệu Kỹ thuật gồm chi tiết các chức năng của từng phân hệ trong Phụ lục 01.

6.2. Bên B cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm ABCSMART cho chuyên viên IT và người dùng tại Công ty theo như Hợp đồng này.

6.3. Phối hợp với Bên A tổ chức vận hành thử nghiệm phần mềm ABCSMART. Sau khi các công việc đã được thực hiện, kết quả vận hành thử nghiệm đã đáp ứng các phân hệ và chức năng trong Phụ lục 01 và Bộ TLKT, hai bên ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.

6.4. Đảm bảo cài đặt, tập huấn, vận hành thử nghiệm phần mềm theo đúng tiến độ đã quy định.

6.5. Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm ABCSMART với các phân hệ trong Phụ lục 01 cho Bên A.

6.6. Cung cấp quyền sử dụng hệ thống phần mềm ABCSMART với phiên bản mới nhất.

6.7. Back-up dữ liệu cho Bên A một lần mỗi ngày vào lúc 24h00 và lưu trữ cho Bên A một bản Back-up gần nhất, đồng thời bảo mật dữ liệu cho Bên A.

6.8. Dịch vụ bảo trì từ ngày hệ thống vận hành chính thức sau giai đoạn thử nghiệm. Đảm bảo hệ thống ABCSMART luôn hoạt động ổn định và chất lượng.

6.9. Kịp thời sửa lỗi, bổ sung và khắc phục các vấn để khác ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống ABCSMART trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến hoạt động của Bên A.

6.10. Nâng cấp và mở rộng hệ thống ABCSMART kể từ ngày hệ thống vận hành chính thức bao gồm các công việc sau:

6.1.1. Thay đổi các chức năng của các phân hệ để đảm bảo quy trình quản lý Công ty luôn tuân theo quy định pháp luật của Việt Nam và các nội dung liên quan theo yêu cầu thay đổi từ phía lãnh đạo Công ty.

6.1.2. Thay đổi, thêm biểu mẫu báo cáo khi cần thiết theo nhu cầu từ Ban lãnh đạo Công ty và quy định pháp luật Việt Nam.

6.11. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
7.1. Bên A có trách nhiệm cung cấp miễn phí các thông tin, tài liệu về chức năng, quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc của mình trong phạm vi Hợp đồng.

7.2. Bên A có trách nhiệm thành lập Ban quản lí dự án phối hợp với Bên B trong việc khảo sát, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART tại Công ty và chấp nhận đưa phần mềm vào vận hành chính thức theo kế hoạch được thống nhất giữa hai bên.

7.3. Chuẩn bị đầy đủ môi trường mạng máy tính cho việc triển khai phần mềm theo lịch trình trong kế hoạch dự án đã được hai bên phê duyệt.

7.4. Xác nhận các công việc do Bên B thực hiện dựa trên các kết quả được Bên B chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thống nhất giữa hai bên.

7.5. Bố trí người sử dụng tham gia cùng Bên B tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.

7.6. Thanh toán cho Bên B theo các quy định được thoả thuận trong Hợp đồng này.

7.7. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng phần mềm ABCSMART do Bên B cung cấp.

7.8. Kịp thời báo cho Bên B các lỗi và các vấn đề ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống ABCSMART để Bên B nhanh chóng có biện pháp khắc phục.

7.9. Cử nhân viên nghiệp vụ phối hợp, liên hệ với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

7.10. Không được phép gây phương hại đến hoạt động của phần mềm bằng bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời có biện pháp bảo vệ để không cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có bất kỳ hành vi xâm phạm đến phần mềm.

7.11. Không được sử dụng phần mềm khi hết thời hạn thuê quyền sử dụng phần mềm.

ĐIỀU 8: QUY TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP
8.1. Nội dung:

- Bên B bảo trì và nâng cấp phần mềm ABCSMART miễn phí cho Bên A trong phạm vi thời hạn thuê quyền sử dụng phần mềm theo Hợp đồng này kể từ ngày Bên A ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.

- Việc bảo trì và nâng cấp bao gồm các công việc sau:

+ Khắc phục các lỗi phần mềm.

+ Hỗ trợ thắc mắc của Bên A liên quan đến hệ thống ABCSMART trong quá trình vận hành.

+ Điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu.

+ Nâng cấp phần mềm.

- Việc bảo trì và nâng cấp không bao gồm các công việc sau:

+ Sửa chữa các lỗi phần cứng, server.

+ Khắc phục các sự cố xảy ra do nguyên nhân: lỗi chương trình khác, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng; lỗi do tai nạn cháy nổ, thiên tai do môi trường gây ra.

+ Các phân hệ, chức năng khác không thuộc phạm vi Hợp đồng này.

8.2. Hình thức thực hiện:

- Tiếp nhận và phản hồi sớm nhất các yêu cầu hỗ trợ với các hình thức sau: văn bản, điện thoại, hoặc email.

- Đối với các yêu cầu sửa lỗi phần mềm không ảnh hưởng đến quy trình, Bên B có trách nhiệm cử người nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi trong vòng 03 (ba) ngày làm việc nếu lỗi không ảnh hưởng đến qui trình hoạt động của Công ty, và trong vòng 24 giờ làm việc nếu lỗi ảnh hưởng đến qui trình hoạt động của Công ty. Khi giải pháp được Bên A chấp nhận, Bên B sẽ thực hiện việc khắc phục theo giải pháp đề ra bằng cách hỗ trợ từ xa (truy cập từ xa, điện thoại, email) hay hỗ trợ trực tiếp (nhân viên đến tận nơi).

- Đối với các yêu cầu thay đổi/bổ sung chức năng của phần mềm phải có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc Công ty hoặc người đại diện có thẩm quyền và phòng CNTT của Bên A tổng hợp các yêu cầu này gửi cho Bên B. Sau khi tiếp nhận, Bên B có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc.

- Bên A chịu trách nhiệm cung cấp phương thức truy cập từ xa để Bên B thực hiện việc hỗ trợ từ xa.

- Bộ phận Công nghệ thông tin của Bên A phân loại và thông báo các lỗi phần mềm ABCSMART (nếu có) xảy ra cho Bên B để Bên B kịp thời xử lý (nhằm loại trừ trường hợp sự cố xảy ra do phần cứng hoặc các phần mềm khác không liên quan đến phần mềm ABCSMART,…)

8.3. Thời gian hỗ trợ:

- Giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không kể ngày lễ).

- Nếu phần mềm do Bên B cung cấp bị lỗi không thể vận hành thì Bên B có trách nhiệm giải quyết trong thời gian sớm nhất (kể cả ngoài giờ, ngày thứ 7 và Chủ nhật).

ĐIỀU 9: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
9.1. Bản quyền phần mềm SmartHospital thuộc Bên B. Thông qua hợp đồng này, Bên B đồng ý cấp phép cho Bên A có quyền sử dụng, vận hành phần mềm SmartHospital trong hệ thống nội bộ của Bên A có trả phí hàng tháng theo quy định tại Hợp đồng này trên cơ sở kiểm tra và chấp thuận sử dụng phần mềm của Bên A.

9.2. Bên B không có nghĩa vụ và trách nhiệm nếu Bên A vi phạm trực tiếp hay gián tiếp đối với phần mềm như thay đổi, nâng cấp, kết hợp, chuyển đổi, mô phỏng mà không có sự đồng ý của Bên B.

9.3. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về các tài liệu, phần mềm do Bên B xây dựng và chuyển giao như kết quả công việc.

9.4. Bên A không được cung cấp toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của chương trình hoặc các tài liệu liên quan cho Bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản chính thức của Bên A.

9.5. Bên B không được chuyển giao một phần hay toàn bộ công việc cho Bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Bên A.

ĐIỀU 10: BẢO MẬT

10.1. Bên B cùng Bên A thống nhất các kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật thông tin, tài liệu được Bên A chuyển giao trong thời gian thực hiện Hợp đồng này.

10.2. Các bên cam kết bảo mật nghiêm ngặt và không tiết lộ bất kỳ thông tin gì của Bên kia cho bên thứ ba vì bất cứ lý do gì cũng như không sử dụng thông tin cho bất cứ mục đích gì mà không có sự đồng ý của Bên kia.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
11.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

11.2. Hợp đồng này bao gồm văn bản Hợp đồng và các Phụ lục sau:

Phụ lục 01: Nội dung công việc và hồ sơ thanh toán.

Phụ lục 02: Phạm vi và lịch trình triển khai.

Các Phụ lục là bộ phận không thể tách rời của Hợp dồng này và đều có giá trị pháp lý.

11.3. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

11.3.1. Hai bên thông báo chấm dứt Hợp đồng này khi hết thời hạn Hợp đồng này.

11.3.2. Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này;

11.3.3. Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn bằng một thông báo chấm dứt gửi đến bên kia trong trường hợp bên kia vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này mà không khắc phục vi phạm nói trên trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục của bên còn lại; hoặc

11.3.4. Một bên bị phá sản, giải thể hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc bị thu hồi bất kỳ giấy phép cần thiết nào khác theo quy định pháp luật để thực hiện Hợp đồng này.

11.4. Bên vi phạm dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại phát sinh bởi việc chấm dứt Hợp đồng, nếu có.

11.5. Các bên xác nhận và đồng ý rằng nếu một bên vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Hợp đồng dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên vi phạm sẽ phải chịu phạt vi phạm với mức 8% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng và bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại phát sinh bởi việc chấm dứt Hợp đồng (nếu có).

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
12.1. Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp Đồng đã ký. Mọi điều chỉnh hay bổ sung chỉ có giá trị khi các bên đã thoả thuận bằng văn bản.

12.2. Hợp đồng này gắn với lợi ích và trách nhiệm của các bên tham gia ký kết. Từ những điều khoản đã nói ở trên, không bên nào có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này cho một bên khác nếu chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.

12.3. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

12.4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu gặp trở ngại, vướng mắc trước hết sẽ được hai bên chủ động gặp nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng. Nếu không thể thống nhất được hướng giải quyết một trong các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí và các chi phí khác có liên quan, bao gồm cả các chi phí thuê luật sư.

12.5. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 04 (bốn) bản và bên B giữ 02 (hai) bản để thực hiện.


ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám ĐốcĐẠI DIỆN BÊN B
Giám Đốc

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ THANH TOÁN 

(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..) 

1. Nội dung công việc:
(Nội dung miêu tả 09 chín phân hệ của Phần mềm Quản lý ABCSMART)


2. Hồ sơ thanh toán tiền dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART:

STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Đợt 1: Bên A thanh toán tiền đặt cọc cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …..đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Chứng nhận bản quyền tác giả.

2
Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …….đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT trị giá ….. đ
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Biên bản bàn giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng.


3.         Hồ sơ thanh toán tiền thuê quyền sử dụng phần mêm ABCSMART:
STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Bên A thanh toán cho Bên B tiền thuê quyền sử dụng phần mềm ABCSMART mỗi tháng.
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn tài chính.


PHỤ LỤC 02: PHẠM VI VÀ LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..)

1.         Phạm vi triển khai
-              Việc triển khai phần mềm ABCSMART tại Công ty [●].

2.         Lịch trình triển khai:
STT
ng vic
Tổng Thời gian thc hin: 20 tuần
6 tuần
8 tuần
6 tuần
1
Khảo sát, phân tích và xây dựng Tài liệu kỹ thuật


2
Hiệu chỉnh chương trình, cài đt, thiết lp thông s hệ thng. Chun bị dữ liu danh mục ban đu.3
Thiết lập hệ thống và hưng dn s dụng, thu thp yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa theo yêu cầu thay đổi, cập nhật lại chương trình4
Vn hành thử nghim trên quy trình thực tế, chỉnh sa li sót (nếu có)                                                                                               

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Hop-dong-cung-cap-dich-vu-phan-mem
LuatsuHopdong.net - Chuyên Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lĩnh vực ICT

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment