HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

LuatsuHopdong.net – Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Triển khai Phần mềm được ký kết giữa một bên là nhà phát triển phần mềm với khách hàng có nhu cầu sử dụng cần xây dựng một phần mềm cho mình. Phần mềm này có thể được xây dựng mới từ đầu hoặc cũng có thể đã được Công ty phần mềm xây dựng thành công và cung cấp cho các khách hàng, hoặc cũng có thể là Công ty phát triển phần mềm có một phần mềm khung sau đó có sự triển khai thực tế tại Công ty khách hàng và có điều chỉnh để sửa lại phần mềm đôi chút. Kèm theo Hợp đồng này có thể là một Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm được ký kết sau khi triển khai hoặc cũng có thể góp vào một phần của Hợp đồng này.  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----o0o----- 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ ABCSMART 

Số: /ABC-[●] 


- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty [●] và khả năng của Công Ty TNHH ABC SOFTWARE. 


Hôm nay, ngày    tháng     năm 2016, tại Công ty [●]. Chúng tôi gồm có:

BÊN A : (Tên Công ty Khách hàng)

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Đại diện : Ông/bà Chức vụ:

(Sau đây gọi là "Bên A") 
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC SOFTWARE 
Địa chỉ :
ĐT :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại Ngân hàng :
Đại diện : Ông/ bà Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là "Bên B")

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai Phần mềm quản lý ABCSMART (gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên B triển khai phần mềm quản lý ABCSMART (ABCSMART) gồm 9 phân hệ (chi tiết được nêu rõ trong Phụ lục 01) cho Bên A, với công việc như sau:

- Khảo sát và đặc tả các yêu cầu của Công ty thể hiện trong Bộ Tài liệu Kỹ thuật (viết tắt là Bộ TLKT).

- Thiết kế các phân hệ của phần mềm ABCSMART phù hợp với yêu cầu của Bên A.

- Sát nhập dữ liệu và tích hợp hệ thống phần mềm ABCSMART.

- Cài đặt phần mềm ABCSMART và tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ Công ty sử dụng.

- Vận hành thử nghiệm phần mềm ABCSMART.

1.2. Bên B bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp đối với phần mềm ABCSMART theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Nếu vi phạm, Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và giữ cho Bên A không bị bất cứ trách nhiệm, kiện đòi hoặc bất cứ thủ tục tố tụng phát sinh liên quan, đồng thời phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Bên A.

1.3. Dịch vụ quyền sử dụng phần mềm:

- Sau khi hoàn tất việc chạy thử phần mềm và ký biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm, hai bên sẽ tiến hành ký kết tiếp Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART (gọi tắt là: Hợp đồng cho thuê).

- Quyền sử dụng phần mềm ABCSMART chỉ được trao cho Bên A sau khi hai bên đã ký vào Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART (ABCSMART); và mức phí sử dụng dịch vụ sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất và có hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng.

1.4. Các yêu cầu phát sinh thêm về chức năng của chương trình hoặc các thay đổi yêu cầu của Bên A trong quá trình thực hiện dự án ngoài phạm vi Hợp đồng làm phát sinh thêm thời gian và chi phí thực hiện sẽ được hai bên ký thêm phụ lục Hợp đồng.

1.5. Hợp đồng triển khai

1.6. Hợp đồng này bao gồm văn bản Hợp đồng và các Phụ lục sau:

Phụ lục 01: Nội dung công việc, chi tiết kinh phí và thời hạn thanh toán.

Phụ lục 02: Phạm vi và lịch trình triển khai.

Các Phụ lục là bộ phận không thể tách rời của Hợp dồng này và đều có giá trị pháp lý.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
2.1. Bên B tiến hành khảo sát và xây dựng bộ Tài liệu Kỹ thuật gồm chi tiết các chức năng của từng phân hệ trong Phụ lục 01.

2.2. Bên B cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm ABCSMART cho chuyên viên IT và người dùng tại Công ty.

2.3. Phối hợp với Bên A tổ chức vận hành thử nghiệm phần mềm ABCSMART. Sau khi các công việc đã được thực hiện, kết quả vận hành thử nghiệm đã đáp ứng các phân hệ và chức năng trong Phụ lục 01 và Bộ TLKT, hai bên ký Biên bản kết thúc Vận hành thử nghiệm hệ thống và chuyển sang vận hành chính thức

2.4. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp cho Bên A.

2.5. Đảm bảo cài đặt, tập huấn, vận hành thử nghiệm phần mềm theo đúng tiến độ đã quy định.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1. Bên A có trách nhiệm cung cấp miễn phí các thông tin, tài liệu về chức năng, quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc của mình trong phạm vi Hợp đồng.

3.2. Bên A có trách nhiệm thành lập Ban quản lí dự án phối hợp với Bên B trong việc khảo sát, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký Biên bản kết thúc Vận hành thử nghiệm hệ thống phần mềm ABCSMART tại Công ty và chấp nhận đưa phần mềm vào vận hành chính thức theo kế hoạch được thống nhất giữa hai bên.

3.3. Chuẩn bị đầy đủ môi trường mạng máy tính cho việc triển khai phần mềm theo lịch trình trong kế hoạch dự án đã được hai bên phê duyệt.

3.4. Xác nhận các công việc do Bên B thực hiện dựa trên các kết quả được Bên B chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thống nhất giữa hai bên.

3.5. Bố trí người sử dụng tham gia cùng Bên B tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.

3.6. Thanh toán cho Bên B theo các quy định được ghi trong Điều 5 của bản Hợp đồng này.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
4.1. Thời gian triển khai các công việc trong Hợp đồng là 20 tuần kể từ ngày chính thức ký Hợp đồng. Nếu có thay đổi về ngày khởi động dự án thì sẽ tính lại để đưa ra ngày hoàn thành tương ứng.

4.2. Chi tiết về các giai đoạn, điều kiện để bắt đầu từng giai đoạn, chuyển giao kết quả giai đoạn và trách nhiệm tham gia của mỗi bên trong từng giai đoạn sẽ được mô tả trong kế hoạch dự án được thống nhất giữa hai bên.

4.3. Kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn sẽ được lập và điều chỉnh cụ thể bởi người quản trị dự án của Bên B và thống nhất với người đại diện có thẩm quyền của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

4.4. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng, do điều kiện nào đó của một bên mà các điểm mốc thời gian có thể phải thay đổi thì bên đó phải có đề nghị chính thức với bên kia, bên nhận được đề nghị sẽ tiến hành phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi đối với toàn bộ tiến trình của Hợp đồng. Sau đó, hai bên thống nhất về các vấn đề bị thay đổi, các chi phí phát sinh do thay đổi (nếu có) dẫn đến do nguyên nhân bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm thanh toán.

4.5. Phương thức thực hiện:

4.5.1. Khảo sát, phân tích và xây dựng tài liệu kỹ thuật:

- Bên B phối hợp cùng Ban quản lý dự án của Bên A tiến hành khảo sát và phân tích nghiệp vụ tại các Phòng của Công ty theo yêu cầu của Bên A (Bên A cung cấp danh sách Phòng và thời gian làm việc).

- Sau khi khảo sát xong, Bên B sẽ xây dựng bộ Tài liệu kỹ thuật bao gồm chi tiết các chức năng của từng phân hệ trong Phụ lục Hợp đồng 01 và các quy trình được tin học hóa.

- Bộ Tài liệu kỹ thuật này sẽ được Ban quản lý dự án của Bên A xem xét và ký duyệt và là căn cứ để nghiệm thu công tác triển khai, đưa phần mềm ABCSMART vào sử dụng chính thức. Trường hợp Bên A có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thêm chức năng trong bộ TLKT thì Bên B có trách nhiệm phân tích và đề xuất phương án bằng văn bản cho Bên A.

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Bộ TLKT mà không có bất kỳ yêu cầu điều chỉnh hay bổ sung với Bên B thì xem như Bộ TLKT này đã được Bên A chấp thuận và hai bên tiếp tục tiến hành giai đoạn tiếp theo của hợp đồng.

4.5.2. Triển khai, cài đặt và tập huấn:

- Sau khi Bộ TLKT đã được hai bên thống nhất, Bên B sẽ tiến hành cài đặt phần mềmABCSMART (ABCSMART) cho Bên A và tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho người dùng theo danh sách do Bên A cung cấp.

- Bên B sẽ tổ chức 02 (hai) đợt tập huấn cho Bên A. Sau mỗi đợt tập huấn, Bên B sẽ báo cáo lại kết quả tập huấn bằng văn bản cho Bên A, kết quả tập huấn này được dựa theo kết quả của các bài thực hành dành cho người dùng.

- Kết thúc đợt tập huấn, Bên B sẽ cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Bên A.

4.5.3. Vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành chính thức:

- Ngay sau khi kết thúc tập huấn, hai bên sẽ tiến hành chạy thử phần mềm trong thời gian 04 (bốn) tuần. Thời gian chờ khắc phục lỗi phần mềm (nếu có) không tính vào thời gian chạy thử.

- Trong quá trình chạy thử phần mềm, nhân viên triển khai của Bên B sẽ túc trực tại Công ty để hỗ trợ Bên A. Nếu có phát sinh lỗi phần mềm thì Bên B có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi trong vòng 24 giờ (giờ làm việc) kể từ khi Bên B nhận được thông báo của Bên A. Khi giải pháp được Bên A chấp nhận, Bên B sẽ thực hiện ngay việc khắc phục theo giải pháp đề ra bằng cách hỗ trợ từ xa (truy cập từ xa, điện thoại, email) hay hỗ trợ trực tiếp (nhân viên đến tận nơi).

- Bên A chịu trách nhiệm cung cấp phương thức truy cập từ xa để Bên B thực hiện việc hỗ trợ từ xa.

- Kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm, hai bên tiến hành buổi tổng kết, đánh giá các công việc đã thực hiện, kết quả vận hành thử nghiệm đã đáp ứng các chức năng đề ra trong Phụ lục 01 và bộ TLKT, hai bên cùng ký Biên bản kết thúc Vận hành thử nghiệm hệ thống và chuyển sang vận hành chính thức và tiến hành thanh lý Hợp đồng này theo cơ sở:

►Biên bản bàn giao bộ Tài liệu kỹ thuật cho Bên A.

►Danh sách nhân sự Bên A tham gia tập huấn sử dụng phần mềm ABCSMART.

►Biên bản bàn giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Bên A.

►Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức hệ thống phần mềm ABCSMART của Bên A.

4.6. Khi các điều kiện trên đã được thỏa mãn, nếu trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được toàn bộ các văn bản trên mà Bên A không có hồi đáp thì hợp đồng này xem như được thanh lý và Bên B sẽ xuất hóa đơn tài chính cho Bên A thanh toán theo như Điều 5 của hợp đồng này.

4.7. Trường hợp đến thời điểm triển khai mà Bên A không đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự hoặc trang thiết bị cần thiết cho việc triển khai phần mềm tại Bên A, thì Bên A chấp nhận cho Bên B tiến hành triển khai và vận hành thử nghiệm hệ thống ABCSMART đại diện tại một số máy tính của các Phòng do hai bên thống nhất để cùng nhau xác nhận và đánh giá chức năng phần mềm. Bên A sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai tại các máy đã nêu và hai bên chuyển sang giai đoạn kế tiếp của Hợp đồng.

4.8. Bộ phận Công nghệ thông tin của Bên A sẽ phân loại và thông báo các lỗi phần mềm ABCSMART xảy ra (nếu có) cho Bên B để Bên B kịp thời xử lý (nhằm loại trừ trường hợp sự cố xảy ra do phần cứng hoặc các phần mềm khác không liên quan đến phần mềm ABCSMART,…)

ĐIỀU 5: KINH PHÍ VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN
5.1. Tổng giá trị thực hiện Hợp đồng là: ………..(VAT: Sản phẩm và dịch vụ phần mềm hiện tại không thuộc đối tượng chịu thuế VAT).

Nội dung chi tiết kinh phí và thời hạn thanh toán được mô tả trong Phụ lục 01.

5.2. Tổng kinh phí không bao gồm các chi phí phát sinh do:

a) Yêu cầu thay đổi so với Phụ lục 01.

b) Những thay đổi về điều kiện môi trường, chính sách, môi trường của Bên A khi thực hiện.

c) Kinh phí mua bản quyền các phần mềm công cụ, phần mềm hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các phần mềm liên quan đến hệ thống mà Bên A sử dụng khi vận hành hệ thống theo yêu cầu.

d) Kinh phí trang thiết bị khi vận hành hệ thống và các thiết bị phần cứng khác.

5.3. Kinh phí Hợp đồng được thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B, được ghi trong trang 1 của bản Hợp đồng này. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán Bên B sẽ thông báo cho Bên A bằng văn bản.

5.4. Trong trường hợp Bên A thanh toán cho Bên B chậm sau 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ theo điều khoản Hợp đồng thì Bên A chịu phạt theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian trả chậm.

5.5. Trường hợp kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm và Bên A ký tiếp Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART (gọi tắt là Hợp đồng cho thuê) với Bên B thì chi phí triển khai này sẽ được trừ vào tiền thuê hàng tháng ứng với tổng kinh phí triển khai là :…..

(Lưu ý: Chi phí dịch vụ triển khai phần mềm này được tính dựa trên sự thoả thuận của các bên và phải căn cứ vào gói dịch vụ mà Bên phát triển phần mềm cung cấp cho khách hàng. Cụ thể có thể bao gồm các trường hợp tính phí sau đây: 
-  Triển khai và tính phí một lần. 
- Triển khai và tính phí tượng trưng sau đó cho thuê và tính phí cho thuê theo tháng/ quý/ năm, khi đó mức phí có thể thay đổi ở tương lai khi mà phần mềm ngày một hoàn thiện, cũng như nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và sử dụng nhiều chức năng của phần mềm hơn. 
- Triển khai miễn phí và chỉ tính phí cho thuê phần mềm.)

ĐIỀU 6: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
6.1. Bản quyền phần mềmABCSMART thuộc Bên B. Sau khi Bên A kiểm tra và chấp nhận phần mềm, Bên A có quyền sử dụng, vận hành phần mềmABCSMART trong hệ thống nội bộ của Bên A có trả phí hàng tháng theo Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART.

6.2. Quyền sử dụng phần mềm ABCSMART chỉ được trao cho Bên A sau khi hai bên đã ký vào Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART với mức phí sử dụng dịch vụ được hai bên thỏa thuận, thống nhất và có hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng.

6.3. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về các tài liệu, phần mềm do Bên B xây dựng và chuyển giao như kết quả công việc.

6.4. Bên A không được cung cấp toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của chương trình hoặc các tài liệu liên quan cho Bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Bên A.

6.5. Bên B không được chuyển giao một phần hay toàn bộ công việc cho Bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Bên A.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT
7.1. Bên B cùng Bên A thống nhất các kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật thông tin, tài liệu được Bên A chuyển giao trong thời gian thực hiện Hợp đồng này.

7.2. Các bên cam kết bảo mật nghiêm ngặt và không tiết lộ bất kỳ thông tin gì của Bên kia cho bên thứ ba vì bất cứ lý do gì cũng như không sử dụng thông tin cho bất cứ mục đích gì mà không có sự đồng ý của Bên kia.


ĐIỀU 8: HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.2. Hợp đồng này có thể chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

8.2.1. Sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm và các bên đã ký vào Hợp đồng dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm quản lý ABCSMART (ABCSMART).

8.2.2. Một bên bị phá sản, giải thể hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc bị thu hồi bất kỳ giấy phép cần thiết nào khác theo quy định pháp luật để thực hiện Hợp đồng này.

8.3. Các bên xác nhận và đồng ý rằng nếu một bên vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Hợp đồng dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên vi phạm sẽ phải chịu phạt vi phạm với mức 8% giá trị hợp đồng và bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại phát sinh bởi việc chấm dứt Hợp đồng, nếu có.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
9.1. Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng đã ký. Mọi điều chỉnh hay bổ sung chỉ có giá trị khi các bên đã thoả thuận bằng văn bản.

9.2. Hợp đồng này gắn với lợi ích và trách nhiệm của các bên tham gia ký kết. Từ những điều khoản đã nói ở trên, không bên nào có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này cho một bên khác nếu chưa có sự chấp thuận của bên kia.

9.3. Hợp đồng này được thực hiện theo luật pháp của Việt Nam.

9.4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu gặp trở ngại, vướng mắc trước hết sẽ được hai bên chủ động gặp nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng. Nếu không thể thống nhất được hướng giải quyết sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại ….. giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí và các chi phí khác có liên quan.

9.5. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và tự thanh lý sau khi hai bên chấm dứt Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 (bốn) bản và Bên B giữ 02 (hai) bản để thực hiện.


ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám ĐốcĐẠI DIỆN BÊN B
Giám Đốc 

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ THANH TOÁN 

(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..) 

1. Nội dung công việc: 
(Nội dung miêu tả 09 chín phân hệ của Phần mềm Quản lý ABCSMART) 


2. Hồ sơ thanh toán tiền dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART:

STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Đợt 1: Bên A thanh toán tiền đặt cọc cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …..đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Chứng nhận bản quyền tác giả.

2
Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …….đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT trị giá ….. đ
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn 
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Biên bản bàn giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 


3.         Hồ sơ thanh toán tiền thuê quyền sử dụng phần mêm ABCSMART:
STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Bên A thanh toán cho Bên B tiền thuê quyền sử dụng phần mềm ABCSMART mỗi tháng.
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn tài chính.


PHỤ LỤC 02: PHẠM VI VÀ LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..)

1.         Phạm vi triển khai
-              Việc triển khai phần mềm ABCSMART tại Công ty [●].

2.         Lịch trình triển khai:
STT
ng vic
Tổng Thời gian thc hin: 20 tuần
6 tuần
8 tuần
6 tuần
1
Khảo sát, phân tích và xây dựng Tài liệu kỹ thuật


2
Hiệu chỉnh chương trình, cài đt, thiết lp thông s hệ thng.Chun bị dữ liu danh mục ban đu.3
Thiết lập hệ thống và hưng dn s dụng, thu thp yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa theo yêu cầu thay đổi, cập nhật lại chương trình4
Vn hành thử nghim trên quy trình thực tế, chỉnh sa li sót (nếu có)                                                                                                

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net


Hop-dong-cung-cap-dich-vu-phan-mem
LuatsuHopdong.net - Chuyên Tư vấn Soạn thảo Hợp đồng lĩnh vực ICT
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment