HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ PHẦN MỀM

LuatsuHopdong.net – Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ cho thuê Phần mềm được ký kết giữa một bên là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm với khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm. Phần mềm này có thể đã được Công ty phát phần mềm xây dựng thành công và cung cấp cho thuê các khách hàng, cũng có thể là Công ty phát triển phần mềm có một phần mềm khung sau đó có sự triển khai thực tế tại Công ty khách hàng và có điều chỉnh để sửa lại phần mềm đôi chút sau đó cho thuê nên có thể kèm theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm này là một Hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm hoặc cũng có thể góp vào một phần của Hợp đồng này.  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----o0o----- 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CHO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ABCSMART 

Số: /ABC-[●] 


- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty [●] và khả năng của Công Ty TNHH ABC SOFTWARE. 


Hôm nay, ngày    tháng     năm 2016, tại Công ty [●]. Chúng tôi gồm có:

BÊN A : (Tên Công ty Khách hàng)

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Đại diện : Ông/bà Chức vụ:

(Sau đây gọi là "Bên A") 
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC SOFTWARE 
Địa chỉ :
ĐT :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại Ngân hàng :
Đại diện : Ông/ bà Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là "Bên B")

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm quản lý ABCSMART (“Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên B cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm quản lý ABCSMART (ABCSMART) theo yêu cầu của Bên A với các phân hệ như Phụ lục 01 đính kèm theo hợp đồng này.

1.2. Bên B bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp đối với phầm mềm ABCSMART theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Nếu vi phạm, Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và giữ cho Bên A không bị bất cứ trách nhiệm, kiện đòi hoặc bất cứ thủ tục tố tụng phát sinh liên quan, đồng thời phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Bên A.

1.3. Hợp đồng này bao gồm văn bản Hợp đồng và các Phụ lục sau:

Phụ lục 01: Nội dung công việc, chi tiết kinh phí và thời hạn thanh toán.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

2.1. Trách nhiệm của bên B:

Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống phần mềm ABCSMART với các phân hệ trong Phụ lục 01 cho Bên A, bao gồm các hạng mục như sau:

2.1.1. Cung cấp quyền sử dụng hệ thống phần mềm ABCSMART với phiên bản mới nhất.

2.1.2. Back-up và bảo mật dữ liệu cho Bên A.

2.1.3. Dịch vụ bảo trì từ ngày hệ thống vận hành chính thức sau giai đoạn thử nghiệm. Đảm bảo hệ thống ABCSMART luôn hoạt động ổn định và chất lượng.

2.1.4. Kịp thời sửa lỗi, bổ sung và khắc phục các vấn để khác ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống ABCSMART trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến hoạt động của Bên A.

2.1.5. Nâng cấp và mở rộng hệ thống ABCSMART kể từ ngày hệ thống vận hành chính thức bao gồm các công việc sau:

a) Thay đổi các chức năng của các phân hệ để đảm bảo quy trình quản lý Công ty luôn tuân theo quy định pháp luật của Việt Nam và các nội dung liên quan theo yêu cầu thay đổi từ phía lãnh đạo Công ty.

b) Thay đổi, thêm biểu mẫu báo cáo khi cần thiết theo nhu cầu từ Ban lãnh đạo Công ty và quy định pháp luật Việt Nam.

2.1.6. Phát hành hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.

2.2. Trách nhiệm của bên A:

2.2.1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng phần mềm ABCSMART do Bên B cung cấp.

2.2.2. Kịp thời báo cho Bên B các lỗi và các vấn đề ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống ABCSMART để Bên B nhanh chóng có biện pháp khắc phục.

2.2.3. Cử cán bộ nghiệp vụ phối hợp, liên hệ với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

2.2.4. Thanh toán cho Bên B theo Điều 3 và Điều 4 dưới đây. Trường hợp không thanh toán đúng kỳ hạn, Bên A sẽ phải trả lãi cho khoản tiền chậm trả đó theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian trả chậm.

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

3.1. Nội dung:

- Bên B bảo trì và nâng cấp phần mềm ABCSMART cho Bên A trong phạm vi Hợp đồng này trong 12 tháng, kể từ ngày Bên A ký Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức phần mềm.

- Việc bảo trì và nâng cấp bao gồm các công việc sau:

+ Khắc phục các lỗi phần mềm.

+ Hỗ trợ thắc mắc của Bên A liên quan đến hệ thống ABCSMART trong quá trình vận hành.

+ Điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu.

+ Nâng cấp phần mềm.

- Việc bảo trì và nâng cấp không bao gồm các công việc sau:

+ Sửa chữa các lỗi phần cứng, server.

+ Khắc phục các sự cố xảy ra do nguyên nhân: lỗi chương trình khác, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng; lỗi do tai nạn cháy nổ, thiên tai do môi trường gây ra.

+ Các phân hệ, chức năng khác không thuộc phạm vi Hợp đồng này.

3.2. Hình thức thực hiện:

- Tiếp nhận và phản hồi sớm nhất các yêu cầu hỗ trợ với các hình thức sau: văn bản, điện thoại, hoặc email.

- Đối với các yêu cầu sửa lỗi phần mềm, Bên B có trách nhiệm cử người nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi trong vòng 03 ngày làm việc nếu lỗi không ảnh hưởng đến qui trình hoạt động của Công ty, và trong vòng 24 giờ làm việc nếu lỗi ảnh hưởng đến qui trình hoạt động của Công ty. Khi giải pháp được Bên A chấp nhận, Bên B sẽ thực hiện việc khắc phục theo giải pháp đề ra bằng cách hỗ trợ từ xa (truy cập từ xa, điện thoại, email) hay hỗ trợ trực tiếp (nhân viên đến tận nơi).

- Đối với các yêu cầu thay đổi/bổ sung chức năng của phần mềm phải có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc Công ty hoặc người đại diện có thẩm quyền và phòng CNTT của Bên A tổng hợp các yêu cầu này gửi cho Bên B. Sau khi tiếp nhận, Bên B có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc.

- Bên A chịu trách nhiệm cung cấp phương thức truy cập từ xa để Bên B thực hiện việc hỗ trợ từ xa.

- Bộ phận Công nghệ thông tin của Bên A phân loại và thông báo các lỗi phần mềm ABCSMART (nếu có) xảy ra cho Bên B để Bên B kịp thời xử lý (nhằm loại trừ trường hợp sự cố xảy ra do phần cứng hoặc các phần mềm khác không liên quan đến phần mềm ABCSMART,…)

3.3. Thời gian hỗ trợ:

- Giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không kể ngày lễ).

- Nếu phần mềm do Bên B cung cấp bị lỗi không thể vận hành thì Bên B có trách nhiệm giải quyết trong thời gian sớm nhất (kể cả ngoài giờ, ngày thứ 7 và Chủ nhật).

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

4.2. Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán hàng tháng bằng chuyển khoản cho Bên B số tiền ……đ trong thời hạn 7 ngày đầu mỗi tháng (VAT: Sản phẩm và dịch vụ phần mềm hiện tại không thuộc đối tượng chịu thuế VAT).

Riêng phí cho thuê tháng đầu tiên thanh toán ngay khi ký Hợp đồng và được tính theo số ngày sử dụng trong tháng.

4.3. Trường hợp Bên A thanh toán trước mỗi 03 tháng hoặc 06 tháng cho Bên B thì chi phí thuê hàng tháng sẽ được giảm như sau:

· Thanh toán mỗi 03 tháng: giảm 3%

· Thanh toán mỗi 06 tháng: giảm 5%

4.4. Thông tin tài khoản của bên B:

Ø Tên tài khoản :

Ø Số tài khoản :

Ø Ngân hàng :

ĐIỀU 5: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1. Bản quyền phần mềm SmartHospital thuộc Bên B. Thông qua hợp đồng này, Bên B đồng ý cấp phép cho Bên A có quyền sử dụng, vận hành phần mềm SmartHospital trong hệ thống nội bộ của Bên A (có trả phí hàng tháng theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng) như đã thỏa thuận.

5.2. Bên B không có nghĩa vụ và trách nhiệm nếu Bên A vi phạm trực tiếp hay gián tiếp đối với phần mềm như thay đổi, nâng cấp, kết hợp, chuyển đổi, mô phỏng mà không có sự đồng ý của Bên B.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1. Hợp đồng này có thể chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

6.1.3. Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này vào bất kỳ lúc nào;

6.1.4. Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn bằng một thông báo chấm dứt gửi đến bên kia trong trường hợp bên kia vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này mà không khắc phục vi phạm nói trên trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục của bên còn lại; hoặc

6.1.5. Một bên bị phá sản, giải thể hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc bị thu hồi bất kỳ giấy phép cần thiết nào khác theo quy định pháp luật để thực hiện Hợp đồng này.

6.2. Bên vi phạm dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại phát sinh bởi việc chấm dứt Hợp đồng, nếu có.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp Đồng đã ký. Mọi điều chỉnh hay bổ sung chỉ có giá trị khi các bên đã thoả thuận bằng văn bản.

7.2. Hợp đồng này gắn với lợi ích và trách nhiệm của các bên tham gia ký kết. Từ những điều khoản đã nói ở trên, không bên nào có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này cho một bên khác nếu chưa có sự chấp thuận của bên kia.

7.3. Hợp đồng này được thực hiện theo luật pháp của Việt Nam.

7.4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu gặp trở ngại, vướng mắc trước hết sẽ được hai bên chủ động gặp nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng. Nếu không thể thống nhất được hướng giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại nơi ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Việt nam. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện sẽ phải chịu án phí và các chi phí khác có liên quan.

7.5. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và tự thanh lý sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng này.

7.6. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 04 (bốn) bản và bên B giữ 02 (hai) bản để thực hiện.


ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám ĐốcĐẠI DIỆN BÊN B
Giám Đốc 

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ THANH TOÁN 

(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..) 

1. Nội dung công việc: 
(Nội dung miêu tả 09 chín phân hệ của Phần mềm Quản lý ABCSMART) 


2. Hồ sơ thanh toán tiền dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART:

STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Đợt 1: Bên A thanh toán tiền đặt cọc cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …..đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Chứng nhận bản quyền tác giả.

2
Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị Dịch vụ triển khai phần mềm ABCSMART, tương đương …….đ
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT trị giá ….. đ
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn 
+ Biên bản kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống và chấp thuận chuyển sang vận hành chính thức phần mềm ABCSMART.
+ Biên bản bàn giao Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 


3.         Hồ sơ thanh toán tiền thuê quyền sử dụng phần mêm ABCSMART:
STT
Nội dung công việc thực hiện
Hồ sơ bàn giao Bên B gửi Bên A
Hồ sơ Bên A xác nhận cho Bên B
1
Bên A thanh toán cho Bên B tiền thuê quyền sử dụng phần mềm ABCSMART mỗi tháng.
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hóa đơn GTGT.

+ Biên bản bàn giao hóa đơn tài chính.


PHỤ LỤC 02: PHẠM VI VÀ LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
(Đính kèm theo Hợp đồng số:……………………………………..)

1.         Phạm vi triển khai
-              Việc triển khai phần mềm ABCSMART tại Công ty [●].

2.         Lịch trình triển khai:
STT
ng vic
Tổng Thời gian thc hin: 20 tuần
6 tuần
8 tuần
6 tuần
1
Khảo sát, phân tích và xây dựng Tài liệu kỹ thuật


2
Hiệu chỉnh chương trình, cài đt, thiết lp thông s hệ thng.Chun bị dữ liu danh mục ban đu.3
Thiết lập hệ thống và hưng dn s dụng, thu thp yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa theo yêu cầu thay đổi, cập nhật lại chương trình4
Vn hành thử nghim trên quy trình thực tế, chỉnh sa li sót (nếu có)                                                                                                

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Hop-dong-cung-cap-Dich-vu-phan-mem
LuatsuHopdong.net - Chuyên Tư vấn Soạn thảo Hợp đồng lĩnh vực ICT

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment