HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

LuatsuHopdong.net – Hợp đồng Hợp tác Đầu tư này được ký kết giữa hai công ty để hợp tác mở một trung tâm đào tạo, trong đó một bên góp vốn và tài sản còn một bên góp công sức (là kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức và thương hiệu). Các bên ký kết Hợp đồng này mà không ký kết Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise) là do bên có thương hiệu chưa đáp ứng được điều kiện để nhượng quyền thương mại. Trường hợp sau khi đáp ứng điều kiện nhượng quyền thương mại thì các bên có thể thay đổi hoặc thay lý Hợp đồng này và ký kết lại Hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu như được sự đồng ý của hai bên.

>> Hợp đồng Hợp tác đầu tư (mẫu chuẩn)
>> Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án
>> Hợp đồng Hợp tác kinh doanh là gì? 
>> Hợp đồng góp vốn kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Số ……/……………


Nội dung hợp tác : Hợp tác mở Trung tâm đào tạo XYZ

Địa điểm : [............................], Quận Tân Bình, TP.HCM

- Căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu kinh doanh và năng lực của các bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2016, tại [............................], chúng tôi gồm có:


1. BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 
Địa chỉ :
ĐT :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại Ngân hàng :
Đại diện : Ông/ bà Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

2. BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO XYZ
Địa chỉ :
ĐT :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại Ngân hàng :
Đại diện : Ông/ bà Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)


Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") với những điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP TÁC
Hai bên đồng ý hợp tác đầu tư để mở một Trung tâm đào tạo XYZ (sau đây gọi tắt "Trung tâm") tại địa chỉ [............................] với các thông tin như sau:

1.1. Không gian trung tâm: Các Bên hợp tác có đặc điểm như sau:

- Địa chỉ: (một phần/toàn bộ căn nhà) tại địa chỉ [............................].

- Diện tích xây dựng được sử dụng: [............................] m2

- Diện tích đất được sử dụng: [............................] m2

1.2. Quy mô Trung tâm: Các Bên hợp tác có đặc điểm như sau:

- Số phòng dạy là: [............................].

- Số lớp học tối thiểu một tháng là: [............................] lớp

- Số lớp học tối đa một tháng là: [............................] lớp

1.3. Bên Đại diện: Các Bên thống nhất đồng ý để Bên A làm đại diện với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

- Bên A: có trách nhiệm tổ chức hoạt động và điều hành hoạt động của Trung tâm.

- Bên B: có trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn và công tác đào tạo của Trung tâm.

1.4. Thời gian hợp tác:

Thời gian hợp tác là [.....] năm, được tính bắt đầu từ ngày ... / ... / ...... đến hết ngày ... / ... / ......

Trong quá trình hợp tác nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thời gian Hợp tác thì phải được lập thành văn bản.

ĐIỀU 2. TÀI CHÍNH, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHUYÊN MÔN
Các bên hợp tác đầu tư mở Trung tâm đào tạo XYZ trên cơ sơ Bên A góp vốn bằng tiền mặt và Bên B đóng góp công sức bằng chuyên môn, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực đào tạo XYZ, cụ thể như sau:

2.1. Tổng vốn đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của Trung tâm trong suốt thời gian Hợp tác sẽ do Bên A quyết định và chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ 100%.

2.2. Bên B có trách nhiệm thực hiện các công việc chuyên môn và công tác đào tạo của Trung tâm là tuyển dụng giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo và đảm bảo các vấn đề khác liên quan đến chuyên môn đào tạo XYZ. Tất cả các khoản lương, thù lao cho giáo viên sẽ do Bên A chi trả và được tính vào chi phí hoạt động của Trung tâm.

ĐIỀU 3. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ
3.1. Bên B được hưởng các khoản lợi nhuận sau đây:

- Lợi nhuận cố định ban đầu: Bên B được hưởng một khoản lợi nhuận cố định ban đầu là [............................] VNĐ (bằng chữ: .....................). Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B một lần trong thời hạn [........] ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này. Khoản lợi nhuận cố định ban đầu này sẽ không được hoàn trả lại cho Bên A trong bất kỳ trường hợp này kể cả việc huỷ bỏ, tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng này.

- Lợi nhuận hàng tháng theo doanh thu của Trung tâm: Bên B được hưởng một mức lợi nhuận hàng tháng cố định là [......] % căn cứ trên tổng doanh thu của Trung tâm và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Trung tâm. Bên A có nghĩa vụ thanh toán khoản lợi nhuận này cho Bên B định kỳ [.......] tháng/ lần vào thời điểm [............................].

- Lợi nhuận hàng tháng theo lợi nhuận của Trung tâm: Bên B được hưởng một mức lợi nhuận hàng tháng cố định là [......] % căn cứ trên tổng lợi nhuận của Trung tâm, lợi nhuận này được căn cứ trên hoạt động kinh doanh của từng tháng. Bên A có nghĩa vụ thanh toán khoản lợi nhuận này cho Bên B định kỳ [.......] tháng/ lần vào thời điểm [............................].

3.2. Bên A được hưởng các lợi ích sau đây:

Bên A được hưởng toàn bộ các khoản lợi nhuận còn lại của Trung tâm sau khi đã thanh toán toàn bộ các khoản lợi nhuận của Bên B cho Bên B.

3.3. Phân chia các khoản lỗ và chi phí phát sinh:

Trường hợp hoạt động kinh doanh của Trung tâm có phát sinh các khoản lỗ hoặc bất kỳ chi phí phát sinh nào thì thuộc về trách nhiệm tài chính của Bên A.

3.4. Thanh toán lợi nhuận cho Bên B:

Bên A thanh toán các khoản lợi nhuận cho Bên B thông qua việc chuyển khoản vào số tài khoản Ngân hàng của Bên B theo như thông tin ở phần đầu của Hợp đồng này.

Trường hợp Bên A thanh toán cho Bên B chậm sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đến hạn theo Hợp đồng thì Bên A chịu phạt theo mức lãi suất là 0,05% ngày (tương đương 1,5%/tháng) đối với số tiền chậm thanh toán nhưng không được chậm quá 45 (bốn mươi lăm) ngày. Nếu quá thời hạn này thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A bị phạt 08% (tám phần trăm) tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Khi Hợp đồng bị chấm dứt theo trường hợp này thì trong thời hạn 05 (năm) ngày Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B các khoản tiền đến hạn thanh toán, tiền lãi phạt, tiền phạt hợp đồng và bồi thường các thiệt hại xảy ra đối với Bên B hoặc bên thứ ba có liên quan.

3.5. Số tiền thanh toán lợi nhuận này là trước thuế và mỗi bên tự chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế của mình theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG
Trung tâm hoạt động phải tuân thủ những tiêu chuẩn sau đây:

4.1. Các Bên trên cơ sở trách nhiệm và khả năng của mỗi bên sẽ cùng nhau hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật để Trung tâm được hoạt động hợp pháp.

4.2. Mức lương trả cho giáo viên: Mức lương trả cho giáo viên sẽ do Bên B quyết định và thông báo cho Bên A. Bên A được quyền điều chỉnh không quá [.....] % so với mức lương của Bên B thông báo.

4.3. Mức học phí đối với học viên: Mức học phí đối với học viên sẽ do Bên B quyết định và thông báo cho Bên A. Bên A được quyền điều chỉnh không quá [.....] % so với mức học phí của Bên B thông báo.

4.4. [Các tiêu chuẩn khác do Bên B đề xuất (nếu có)]

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:
5.1 Thực hiện đầy đủ các cam kết về đóng góp tài chính theo như Hợp đồng này để Trung tâm được hoạt động;

5.2 Tổ chức các hoạt động đầu tư và kinh doanh hàng ngày của Trung tâm.

5.3 Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Trung tâm.

5.4 Cam kết bảo mật tuyệt đối toàn bộ các thông tin liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm tất cả các điều khoản trong hợp đồng này.

5.5 Cung cấp các chứng từ thu/chi hoặc hợp đồng với các đối tác khác liên quan đến việc đầu tư và hoạt động kinh doanh của Trung tâm cho Bên B.

5.6 Chịu toàn bộ các khoản lỗ và chi phí phát sinh đối với việc đầu tư và hoạt động kinh doanh của Trung tâm.

5.7 Được hưởng các khoản lợi nhuận theo như Hợp Đồng này.

5.8 Được hưởng các quyền lợi khác theo Hợp đồng và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:
6.1 Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chuyên môn và công tác đào tạo của Trung tâm là tuyển dụng giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo và đảm bảo các vấn đề khác liên quan đến chuyên môn đào tạo XYZ.

6.2 Có toàn quyền đối với bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tài liệu do Bên B cung cấp và xây dựng.

6.3 Được hưởng các khoản lợi nhuận theo như Hợp Đồng này.

6.4 Được hưởng các quyền lợi khác theo Hợp đồng và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 7: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
7.1 Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tài liệu do Bên B cung cấp hoặc xây dựng sẽ thuộc Bên B. Thông qua hợp đồng này, Bên B đồng ý cấp phép cho Bên A có quyền sử dụng theo quy định tại Hợp đồng này trên cơ sở kiểm tra và chấp thuận sử dụng của Bên B.

7.2 Bên A không được vi phạm trực tiếp hay gián tiếp đối với các tài liệu như thay đổi, bổ sung, kết hợp, chuyển đổi, mô phỏng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B.

7.3 Bên A không được cung cấp toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của chương trình hoặc các tài liệu liên quan cho Bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản chính thức của Bên A.

ĐIỀU 8. CHỐNG TUYỂN DỤNG
Khi chưa có sự đồng ý của một bên bằng văn bản, bên kia hoặc các thành viên của bên kia không được có ý tuyển dụng hoặc mời tuyển dụng hoặc tuyển dụng bất cứ nhân viên nào đang hoặc đã làm việc cho bên còn lại bằng mọi hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp.

ĐIỀU 9. XỬ LÝ VI PHẠM
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên nào có hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này và được Bên còn lại thông báo khắc phục hoặc bổ sung trong khoản thời hạn [.......] ngày làm việc mà không hoàn thành việc khắc phục hoặc bổ sung thì bị phạt 8 % (tám phần trăm) tổng giá trị Hợp đồng này.

ĐIỀU 10. LUẬT ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
10.1 Hợp Đồng này và các thương lượng giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo Pháp Luật Việt Nam.

10.2 Bất kỳ sự tranh chấp phát sinh trong giới hạn thực hiện Hợp Đồng này, sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, Các Bên cùng nhau bàn bạc, thương lượng, thỏa thuận trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày hoặc có thể trong một khoảng thời gian dài hơn với sự đồng ý của cả hai Bên.

10.3 Trong trường hợp, đã quá thời hạn quy định trên mà Các Bên không giải quyết được tranh chấp thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyến tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Quyết định hoặc Bản án của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị thi hành đối với Các Bên.

ĐIỀU 11. THỎA THUẬN KHÁC
11.1. Hợp Đồng có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt khi Các Bên đã hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, trừ trường hợp bị chấm dứt trước theo sự thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên.

11.2. Không Bên nào được quyền chuyển giao một phần hay toàn bộ Hợp đồng này cho Bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản chính thức của Bên còn lại.

11.3. Bất kỳ thông báo hoặc trao đổi khác hoặc thông tin liên lạc giữa Các Bên theo Hợp Đồng này sẽ được lập thành văn bản và gửi cho mỗi Bên có liên quan đến địa chỉ đã được ghi trong Hợp Đồng này.

11.4. Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.netHợp đồng Hợp tác Đầu tư - ảnh: Pixabay

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment