BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần được lập sau khi Đại hội đồng cổ đông họp và quyết định một số vấn đề cụ thể của Công ty.

>> MẪU Hợp đồng Góp vốn Kinh doanh
>> MẪU Biên bản Góp vốn Thành lập Công ty
>> Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh
>> Hợp đồng  Hợp tác Đầu tư
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNGCÔNG TY CỔ PHẦN ABC

-------------
Số     /2016/BB-ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ABCđược tiến hành họp vào lúc 8 giờ 30 ngày    /     /2016 tại trụ sở Công ty cổ phần ABC, số ...Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cổ đông tham dự 69 cổ đông, tương ứng với 8.000.000 số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100 % vốn điều lệ.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP  

1.   Ông Lê Văn A – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch Đoàn (gồm 3 người)
  1. Ông Lê Văn A - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ABC
  2. Ông Nguyễn Văn A – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ABC
  3. Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát.
Ban Thư ký (gồm 2 người)
  1. Bà Đoàn Thị A           
  2. Bà Phạm Duy A
Ban Bầu cử (gồm 3 người)
1.      Ông Phạm A  - Cổ đông – Trưởng Ban bầu cử
2.      Bà Vũ Thị A – Thư ký
3.      Bà Đặng Thị A  - Thành viên

2.   Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đồng tham dự 69 người, với 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành

3.   Ông Lê Văn A  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phát biểu khai mạc Đại hội;

4.   Ông Nguyễn Hữu A – Trưởng Ban Kiểm soát.

5.   Ông Lê Văn A – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Phương án trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu 8.000.000 cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM; Phương án phát hàng tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng;

6.   Ông Nguyễn A – Thành viên HĐQT.

7.   Ông Phạm A – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN


Tăng vốn điều lệ công ty như sau: Huy động thêm nguồn vốn 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng, tăng vốn điều lệ công ty từ 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng lên 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng.

- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu, mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu. Trong đó, phát hành 7.600.000 (bảy triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và phát hành 400.000 (bốn trăm nghìn) cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Thời điểm phát hành:    18 /06/2016.

- Việc bán cổ phiếu đã hoàn tất ngày 09/09/2016 và không có bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần ABC như sau:

Vốn điều lệ của công ty: 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu.

Danh sách cổ đông sáng lập mua cổ phần phổ thông:
Nguyễn A: 8.151.000 cổ phần, trị giá 81.510.000.000 đồng, chiếm 50,94% vốn điều lệ.
Nguyễn B: 443.890 cổ phần, trị giá 4.438.900.000 đồng, chiếm 2,77% vốn điều lệ.
Nguyễn C: 390.000 cổ phần, trị giá 3.900.000.000 đồng, chiếm 2,44% vốn điều lệ.


IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1.      Thông qua Phương án chấp thuận niêm yết 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM: đạt 100% phiếu chấp thuận.

2.      Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng, cụ thể với phương án như sau:
17.1          Phương án phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu một cổ phần được mua thêm một cổ phần mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần: đạt 100% phiếu chấp thuận.
17.2          Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phát hành xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông từ chối mua và thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành tăng vốn điều lệ: đạt 100% phiếu chấp thuận.
17.3          Chấp thuận niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm ở trên. Giao hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan khác: đạt 100% phiếu chấp thuận

3.      Thông qua Biên bản Đại hội:
Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ABC đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc cuộc hội và được 100% phiếu chấp thuận.
Tổng số phiếu không đồng ý: Không có

Cuộc hội kết thúc lúc 11giờ 30 cùng ngày.

TM. Thư ký Đoàn                                                                   TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Thị A


Phạm Duy A


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net
  

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment