BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

LuatsuHopdong.net – Biên bản Góp vốn thành lập Công ty được các Cổ đồng (đối với Công ty cổ phần) hoặc Thành viên góp vốn (đối với Cty TNHH từ 2 Thành viên trở lên) tiến hành họp, thoả thuận và Lập biên bản để nộp tiến hành cho việc thành lập công ty. Đây cũng là bằng chứng về vốn góp của các thành viên và một số cam kết khác.

>> MẪU Hợp đồng Góp vốn Kinh doanh
>> MẪU Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông
>> Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh
>> Hợp đồng  Hợp tác Đầu tư

>> HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNGCÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Số: … /BB-ABC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
                      
   TP.HCM, ngày …… tháng…… năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần ABC)

            Hôm nay, ngày………tháng .....năm 2016, hồi 8h30 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ABC, địa chỉ: ... Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM  Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Lê Văn A
Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.
Số cổ phần được quyền biểu quyết: 170.000

Họ và Tên: Hoàng Văn B
Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.
Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

Họ và Tên: Lê Văn C
Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.
Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

Họ và Tên: Nguyễn Thị D
Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.
Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000


Là các cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ABC cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I.            GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.
2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.
3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ
4.      Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

II.            PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các thành viên công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:
1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.
2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.
3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ
4.      Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

III.            SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:
Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A
Số 01/GCN cấp ngày …./…./2016
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B
Số 02/GCN cấp ngày ……/…./2016
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C
Số 03/GCN cấp ngày ……/…./2016
Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D
Số 04/GCN cấp ngày ……/…/2016

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vào ngày  …/…/2016.

IV.            BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Bầu Ông Lê Văn A giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ABC

V.            CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:
Nhất trí cử Ông Lê Văn A là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây:


LÊ VĂN A
HOÀNG VĂN B
LÊ VĂN C
NGUYỄN THỊ D


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment