BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

LuatsuHopdong.net - Xin giới thiệu đến các bạn mẫu Biên bàn Bàn giao hồ sơ được dùng để bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa các bên có khi chuyển giao hoặc kết thúc một việc gì đó.


CÔNG TY ABC
-------------
Số ...... /BB –ABC
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

Bên bàn giao               : ........................................................................................................................
Chức vụ                      : ........................................................................................................................
Phòng/ ban                  : ........................................................................................................................

Bên nhận bàn giao      : ........................................................................................................................
Chức vụ                      : ........................................................................................................................
Phòng/ ban                  : ........................................................................................................................

Nội dung vụ việc        : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Hồ sơ bàn giao:
TT
Tài liệu
Hình thức
Số lượng
1234567

Ngày
Bên bàn giao
Bên nhận bàn giao
… /    / … …
… /    / … …

Họ và TênShare on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment