Biên bản thoả thuận ba bên giữa Ngân hàng - Chủ đầu tư và khách hàng mua nhà (Mẫu thực tế bảo vệ Chủ đầu tư)

LuatsuHopdong.net – Biên bản thỏa thuận ba bên (hoặc có thể là Hợp đồng Hợp tác ba bên) giữa Ngân hàng, Chủ đầu tư dự án bất động sản và Khách hàng mua bất động sản được xác lập khi khách hàng mua bất động sản có nhu cầu vay tiền của Ngân hàng để trả một phần tiền mua bất động sản. Hợp đồng sẽ ràng buộc quyền, nghĩa vụ của ba bên với nhau về thanh toán tiền, xử lý vi phạm hợp đồng, xử lý tài sản là căn nhà thế chấp,...

>> Hợp đồng đặt cọc mua bán Nhà đất
>> Hợp đồng góp vốn kinh doanh
>> Hợp đồng Hợp tác (Ngân hàng - Chủ đầu tư)
>> Hợp đồng Hợp tác Ba bên với Ngân hàng cần lưu ý
>> Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc

>> Mẫu Biên bản Thoả thuận Ba BênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ----------------------

                                                                                        ……………, ngày …... tháng …... năm ……

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BA  BÊN 

Hôm nay ngày…… tháng ……. năm........... tại …………, chúng tôi gồm :

1.  NGÂN HÀNG TMCP ABC -     
ĐKKD số: …………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:......................................................................................................................................
Địa chỉ: ………………….…………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………..……………………
Đại diện bởi: ……………………………….. Chức vụ: ………………………..…………………
   (Sau đây gọi tắt là “NGÂN HÀNG ABC”)

2. CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..
ĐKKD số: …………………………………………………………………………………………
Mã số thuế: .....................................................................................................................................
Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………..Fax: ………………………………………………
Tài khoản số: ……………………………….. tại Ngân hàng …………………………………….
Đại diện bởi: ………………………………. Chức vụ: Giám đốc
   (Sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”)

Trường hợp Khách hàng là cá nhân:

3. Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………..
CMND số: ……………….. cấp ngày……/……/……. tại……………………………………….
Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………….….
Điện thoại:………………………………Email: …………………………………………………..
Cùng vợ / chồng là: ……………………………………………………………………………….
CMND số:……………… …cấp ngày……/……/…….tại……………………………………….
Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:……………………………………..………………………
Điện thoại:………………………………Email: …………………………………………………..
[Trường hợp đồng sở hữu hoặc vợ/chồng thì cả hai cùng ký]

Trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp:

3. Tên doanh nghiệp       :    
Mã số thuế số              :    
Địa chỉ                         :    
Điện thoại                   :                  Email:                     Fax:     
Tài khoản số                :    
Đại diện bởi                :                              Chức vụ:     
CMND/Hộ chiếu số    :     , cấp ngày      , tại     
Là đại diện theo pháp luật /Theo giấy ủy quyền số:
   (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”)

Trên cơ sở:

-       Hợp đồng số ……….. ký ngày …/…./….  giữa Khách hàng và Chủ đầu tư (Sau đây được gọi là “Hợp đồng mua bán nhà”).

-      Hợp đồng tín dụng số ……… ký ngày …/…/… giữa Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC (Sau đây được gọi là “Hợp đồng tín dụng”).

-     Hợp đồng thế chấp ……… số ……… được ký ngày …/…/… giữa Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC (Sau đây được gọi chung là “Hợp đồng thế chấp”).

Đã được các bên xác nhận đồng ý về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý liên quan đến mình, các bên cùng thống nhất ký Biên bản thỏa thuận này để quy định trách nhiệm phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý tài sản bảo đảm (Sau đây gọi tắt là “Biên bản”), với các nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Chủ đầu tư cam kết

    Đáp ứng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình thực hiện: (i) thủ tục xin phép, triển khai thực hiện Dự án      ; (ii) thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán nhà, bao gồm cả điều kiện Nhà ở được mua bán.

    Nhà ở là đối tượng chuyển nhượng của Hợp đồng mua bán nhà nêu trên không được Chủ đầu tư sử dụng làm tài sản bảo đảm tại bất kỳ tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào (tài sản hiện hữu, hình thành trong tương lai hoặc quyền tài sản). Trường hợp nhà ở đã thế chấp trước thời điểm ký Biên bản này, Chủ đầu tư cam kết hoàn tất thủ tục giải chấp ngay khi Khách hàng thanh toán ……% giá trị Hợp đồng mua bán nhà.

    Chủ đầu tư đồng ý việc Khách hàng dùng tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai và toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng mua bán nhà (Sau đây gọi chung là “Tài sản bảo đảm”) để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Khách hàng tại NGÂN HÀNG ABC.

    Trong khoảng thời gian hiệu lực của Biên bản này, Chủ đầu tư không chấp thuận bất kỳ đề nghị nào của Khách hàng về việc chuyển nhượng Tài sản bảo đảm hoặc dùng Tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố, mua bán, cho tặng, góp vốn hoặc bất kỳ giao dịch ảnh hưởng đến quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản bảo đảm khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

    Chủ đầu tư và Khách hàng cam kết không chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hoặc thay thế Hợp đồng mua bán nhà dưới bất kỳ hình thức nào; không tham gia bất kỳ giao dịch làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng tại Hợp đồng mua bán nhà, quyền lợi của NGÂN HÀNG ABC quy định tại Hợp đồng thế chấp, Biên bản này khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

    Chủ đầu tư cam kết hoàn tất các thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) khi khách hàng hoàn tất các thủ tục và thanh toán đủ theo Hợp đồng mua bán nhà. Bản chính Giấy chứng nhận sẽ được chuyển giao trực tiếp cho NGÂN HÀNG ABC khi Khách hàng chưa hoàn tất các nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng tín dụng và Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng. Chủ đầu tư cam kết không cung cấp hồ sơ để Khách hàng hoặc bên thứ ba do Khách hàng chỉ định (hoặc đồng ý) tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2: NGÂN HÀNG ABC cam kết:

    Thực hiện việc cho vay và giải ngân đúng tiến độ, cách thức quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

    Việc giải ngân khoản vay của NGÂN HÀNG ABC sẽ được thực hiện trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư trên cơ sở yêu cầu thanh toán của Khách hàng thoả thuận theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

    Theo dõi và thu nợ vay đối với Khách hàng theo thỏa thuận được ký giữa Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC.

    Sau khi nhận được bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Biên bản này, NGÂN HÀNG ABC tự chịu trách nhiệm trước Khách hàng về việc tiếp nhận, bảo quản các giấy tờ nêu trên kể từ thời điểm được giao và Khách hàng cam kết không thực hiện bất kỳ khiếu nại, đòi hỏi nào với Chủ đầu tư liên quan đến việc mất mát, hư hỏng các giấy tờ này. Mọi tranh chấp liên quan đến việc mất mát, hư hỏng các giấy tờ này sẽ do Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC tự giải quyết với nhau.

    Thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư nếu Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ với NGÂN HÀNG ABC để tiến hành xử lý tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp tài sản và văn bản khác có liên quan.

Điều 3: Khách hàng cam kết:

    Tuân thủ và thực hiện đầy đủ quy định tại Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và các điều khoản tại Biên bản thỏa thuận ba bên này.

    Tính đến thời điểm này (ngày ….. tháng ….. năm …..) Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư số tiền là: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………..), tương đương ….%  giá trị Hợp đồng mua bán nhà (đã bao gồm thuế GTGT) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà.

    Khách hàng đồng ý và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc Chủ đầu tư sẽ chuyển giao Bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho NGÂN HÀNG ABC theo quy định tại Biên bản này.

    Khách hàng có nghĩa vụ bàn giao tài sản cho NGÂN HÀNG ABC và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên được chỉ định/ủy quyền của NGÂN HÀNG ABC được tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản trong trường hợp Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng thế chấp tài sản ký kết với NGÂN HÀNG ABC một cách vô điều kiện mà không được đưa ra bất kỳ lý do nào để trì hoãn nghĩa vụ bàn giao đó.

    Khách hàng cam kết thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ nghĩa vụ thanh toán như đã thỏa thuận theo Hợp đồng mua bán nhà và  Hợp đồng tín dụng. Trường hợp Khách hàng có bất kỳ vi phạm nào ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng theo Hợp đồng mua bán nhà thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 4: Các cam kết chung

    Các vấn đề khác liên quan đến xử lý Tài sản bảo đảm thực hiện theo Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng mua bán nhà, Biên bản thỏa thuận ba bên này và quy định của pháp luật.

    Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm một trong các điều khoản của Hợp đồng mua bán nhà mà dẫn đến Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện vì bất kỳ lý do gì, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện, Chủ đầu tư gửi thông báo cho NGÂN HÀNG ABC. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư, NGÂN HÀNG ABC phải trả lời bằng văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo 1 trong các đề nghị sau:

a)        Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng, sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Sau khi nhận đầy đủ số tiền thanh toán từ người mua/ người nhận chuyển nhượng mới, Chủ đầu tư trừ đi số tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phần giá trị còn thiếu và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà và Chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả toàn bố số tiền còn lại của khách hàng bằng cách chuyển toàn bộ số tiền mà Khách hàng được nhận lại theo thoả thuận trên Hợp đồng mua bán nhà vào tài khoản của Khách hàng mở tại NGÂN HÀNG ABC để NGÂN HÀNG ABC thu hồi nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có); hoặc

b)        NGÂN HÀNG ABC chỉ định bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà (“Bên nhận chuyển nhượng lại”). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 Điều này. Trường hay này, NGÂN HÀNG ABC có nghĩa vụ cho Bên Nhận chuyển nhượng lại vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với số tiền còn lại của Hợp đồng mua bán nhà; hoặc

c)        NGÂN HÀNG ABC tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nhà và trở thành người mua nhà thuộc Dự án mới của Hợp đồng này. Toàn bộ các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo Hợp đồng mua bán nhà được xem là tiền mà NGÂN HÀNG ABC đã thanh toán cho Chủ đầu tư. NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thanh lý Hợp đồng với Khách hàng và ký kết lại Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện tương đương;

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Pháp luật để ABABNK hoặc Bên Nhận mua lại được sở hữu và/hoặc sử dụng trọn vẹn tài sản và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tài sản thế chấp cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên Nhận mua lại trong các trường hợp quy định tại điểm b và c của Khoản này.

    Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản với NGÂN HÀNG ABC dẫn đến việc phải xử lý tài sản thế chấp thì được xử lý như sau:

-   NGÂN HÀNG ABC thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện xử lý tài sản thế chấp;

-   NGÂN HÀNG ABC được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại điểm khoản 2 Điều này.

-   Ngay sau khi nhận được thông báo nêu trên và kèm theo các văn bản, giấy tờ có liên quan của NGÂN HÀNG ABC, Chủ đầu tư thực hiện  đề nghị xử lý của NGÂN HÀNG ABC;

    Trong bất kỳ trường hợp nào mà ảnh hưởng đến việc thanh toán theo Hợp đồng mua bán nhà hoặc NGÂN HÀNG ABC không có các thông báo theo như các khoản 2 và khoản 3 Điều này trong thời hạn quy định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng và miễn trừ các nghĩa vụ với NGÂN HÀNG ABC. Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 của Điều này;

    Nếu Hợp đồng mua bán nhà đã thực hiện xong, Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu của tài sản thế chấp thì NGÂN HÀNG ABC  được quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản.

    Khách hàng đồng ý việc Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này và không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà này.

    Biên bản thoả thuận ba bên này có hiệu lực kể từ ngày có đủ 03 bên ký và chấm dứt khi đáp ứng một trong các điều kiện:

a.       Khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng cho NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư nhận được thông báo về việc giải chấp từ NGÂN HÀNG ABC

b.      Bản chính Giấy chứng nhận đã được chuyển giao cho NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục ký mới hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC và quy định của pháp luật.

    Các bên đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện đúng nội dung Biên bản. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Biên bản này với Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan thì Biên bản này có giá trị ưu tiên áp dụng.

    Trường hợp Nhà ở đủ điều kiện thế chấp dưới hình thức tài sản hình thành trong tương lai, Khách hàng và Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC về việc: Ký mới các hợp đồng bảo đảm và đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận và thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

    Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.


KHÁCH HÀNG                    CHỦ ĐẦU TƯ                     NGÂN HÀNG TMCP ABC

                                                                      

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment