QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện do Giám đốc Công ty ký và ban hành, dựa trên dự phê chuẩn của Hội đồng Quản trị Công ty.

CÔNG TY CP XYZ
-------------
Số ...... /QĐ – XYZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XYZ
V/v: Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XYZ
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP XYZ về việc thành lập Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng;
 - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty CP XYZ  đối với:
Ông ……………………………  Giới tính: Nam
Sinh ngày: …/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ...................  Ngày cấp: … /09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng
Nơi đăng ký HKTT: … Trần Nhân Tông, Tp.Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: … Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Làm trưởng Văn phòng Đại diện Công ty CP XYZ
Tại địa chỉ: ………………………………….., thành phố Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Văn phòng đại diện:    
                
Phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng Đại diện của công ty và là người đại diện của Văn phòng Đại diện Công ty, có quyền quyết định cao nhất tại Văn phòng Đại diện. Trong trường hợp Trưởng Văn phòng Đại diện đi vắng thì Trưởng Văn phòng Đại diện có thể uỷ quyền cho Phó Trưởng Văn phòng Đại diện thực thi nhiệm vụ thay mình nhưng người được uỷ quyền không được thực hiện công việc vượt quá thẩm quyền trong trường hợp uỷ quyền đó. Trong trường hợp đó, người được uỷ quyền phải xin ý kiến của Trưởng Văn phòng Đại diện và chỉ được thực thi khi có sự đồng ý của Trưởng Văn phòng Đại diện.

2.1. Trưởng Văn phòng Đại diện của Công ty có quyền sau đây:
-          Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Văn phòng Đại diện Công  ty;
-          Tổ chức thực hiện kế hoạch của Công ty giao cho Văn phòng Đại diện Công ty;
-          Ban hành quy chế quản lý nội bộ Văn phòng Đại diện Công ty;
-          Quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển Văn phòng Đại diện Công ty;
-          Báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng Đại diện sau mỗi năm tài chính với công ty;
-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

2.2. Nghĩa vụ của Trưởng Văn phòng Đại diện
-          Có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Văn phòng Đại diện. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao  một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Văn phòng Đại diện Công ty và của Công ty;
-          Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Văn phòng Đại diện Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty;
-          Có trách nhiệm báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Văn phòng Đại diện cho Hội đồng Thành viên, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;
-          Trưởng Văn phòng Đại diện có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Đại diện;
-          Thực hiện các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

Điều 3: Ông/bà …………………….( Trưởng Văn phòng Đại diện) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                      
GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A
                                                                                        
Nơi Nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment