QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng do Giám đốc Công ty ký và ban hành.


CÔNG TY CP XYZ
-------------
Số ...... /QĐ – XYZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XYZ
V/v: Bổ nhiệm Trưởng Phòng Nhân sự


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XYZ
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nhân sự của Công ty CP XYZ đối với:
Ông ……………………………  Giới tính: Nam
Sinh ngày: …/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ...................  Ngày cấp: … /09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng
Nơi đăng ký HKTT: … Trần Nhân Tông, Tp.Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: … Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Làm Trưởng phòng Nhân sự của Công ty
Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng phòng Nhân sự:                

2.1. Trưởng phòng Nhân sự có các quyền sau đây:
-          Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập đề xuất nhu cầu tuyền dụng nhân sự của đơn vị mình và chuyển về Phòng Nhân đầy đủ, kịp thời;
-          Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
-          Ký duyệt các chứng từ, hồ sơ và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
-          Ông (bà) ………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.
-          Phân công, giao việc cho các nhân sự thuộc Phòng nhân sự thực hiện công việc.

2.2. Trưởng phòng Nhân sự có các nghĩa vụ sau đây:
-          Giúp giám đốc tổ chức, điều hành, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty;
-          Giám sát hoạt động tuân thủ nội quy của công ty;
-          Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động được phân công của đội ngũ nhân viên công ty.
-          Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông/bà …………………….( Trưởng phòng Nhân sự) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
                                                                      
GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A
                                                                                        
Nơi Nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP
 

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment