QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

Quyết định Bổ nhiềm giám đốc Công ty TNHH do Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ký ban hành.

CÔNG TY TNHH ABC
-------------
Số ...... /QĐ – ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Tp.HCM, ngày tháng năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ABC
V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ABC

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH ABC về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Công ty ABC  đối với:  
Ông: NGUYỄN VĂN A Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ................Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng
Nơi đăng ký HKTT: ..........................., thành phố Đà Nẵng.
Chỗ ở hiện tại: ..........Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Chức vụ: Phó Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Giám đốc:       
-    Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.
-    Thay mặt Giám đốc và phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên những phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc Công ty.
-    Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
-    Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.
   
Điều 3: Ông Nguyễn Văn A (đại diện theo pháp luật) , …………………… (Phó Giám đốc) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH


(Đã ký và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

                                                                     
Nơi Nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment