QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty do Giám đốc Công ty ký.
                                  CÔNG TY ABC
                                      -------------
Số ...... /QĐ – YOUBIZ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

                      
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ABC
V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ABC

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm phụ trách kế toán của Công TNHH Bạn Kinh doanh đối với:
Ông: NGUYỄN VĂN NAM  Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/01/1979      Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ............... Ngày cấp: 25/03/2000 Nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký HKTT: ... Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Chỗ ở hiện tại: ... Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Chứ vụ: Kế toán trưởng

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ:                
Phụ trách kế toán của Công ty ABC;  
Điều 3: Ông Nguyễn Văn Nam và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                      
Nơi Nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP
- Thông báo trên Website

GIÁM ĐỐC(Đã ký và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment