BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG (mẫu chuẩn)

LuatsuHopdong.net – BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG liên quan đến việc cung cấp thiết bị (mua bán thiết bị, hàng hoá) được các bên ký kết sau khi các bên đã thực hiện hoàn tất công việc theo như Hợp đồng chính ban đầu đã thoả thuận. Nội dung Biên bản các bên xác nhận các công việc đã được thực hiện, trường hợp có công việc cần bảo hãnh hoặc khắc phục thì các bên cũng phải đề cập vào biên bản rõ ràng. Đồng thời các bên nên quan tâm điều khoản thanh toán sau khi ký kết Biên bản nghiệm thu này và việc cung cấp hoá đơn tài chính hợp lệ đối với các khoản thanh toán.


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [......] ký giữa Công ty Cổ phần [........] và Công ty [........] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [......]”);
- Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [........].

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP - BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY …………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN NHẬN CUNG CẤP - BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY …………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng (sau đây gọi tắt là "Biên bản") đối với Hợp đồng số [......] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :

STT
Tên Hàng
Đặc Tính kỹ thuật
SL
Thành Tiền
01
02
03
.
Tổng


ĐIỀU 2: THỰC HIỆN
Căn cứ nội dung của hợp đồng số [......], bên A đã hoàn tất các việc giao hàng, kiểm tra, số lượng, đặc tính kỹ thuật, tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đầy đủ theo nội dung của hợp đồng số [......].

Bên A đã bàn giao và Bên B đã nhận bàn giao tất các các hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với tất cả các thiết bị nêu tại Điều 1 của Biên bản này. 


ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: 3.000.000.000 VNĐ (ba tỷ đồng chẵn), đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp,...

3.2. Nghĩa vụ thanh toán:
Bên B đã tạm ứng cho bên A: 1.000.000.000 VND( Một tỷ đồng chẵn).
Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A: 2.000.000.000 VND( Hai tỷ đồng chẵn).

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:
1. Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng số [......]
2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng số [......]
3. Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại 2.000.000.000 VND ( Hai tỷ đồng chẵn) cho Bên A ngay sau khi nhận được hoá đơn thuế Gía trị gia tăng theo đúng hợp đồng giữa hai bên.
4. Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày ký kết Biên bản này. 
5. Bên B có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị theo như đúng hướng đã và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm hư hỏng do lỗi của Bên A gây ra trong qua trình sử dụng. 
6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như sau.

Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B


>> Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG (dịch vụ)

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment