HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

LuatsuHopdong.net – HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ được ký kết giữa một bên thuê dịch vụ và một bên cung cấp dịch vụ liên quan đến đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho các thí sinh của một công ty tham gia một cuộc thi nội bộ trong công ty. Nội dung Hợp đồng bao gồm các điều khoản thoả thuận chi tiết phạm vi nội dung công việc thực hiện, giá trị dịch vụ cũng như phương thức thanh toán và các quyền, nghĩa vụ của các bên,...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Số: [.........]/HĐDV


- Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên.


Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2016, tại văn phòng Công ty [........], chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): 
CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN B): 
CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

hop-dong-dich-vu
LuatsuHopdong-net chuyên Tư vấn soạn thảo Hợp đồng
Hai bên cùng tiến hành giao kết Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung Hợp đồng
Bên B đồng ý giao và Bên A đồng ý nhận hỗ trợ Bên B tổ chức hội nghị giới thiệu về dịch vụ du lịch của Bên B, cụ thể như sau:

1.1. Thiết kế voucher tặng khách tham dự

1.2. Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc

1.3. Xây dựng kịch bản chương trình

1.4. Thiết kế profile công ty trình chiếu tại sự kiện

1.5. Hỗ trợ đón khách, hướng dẫn vị trí ngồi

1.6. Điều phối chương trình và xử lý các sự cố phát sinh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

(Lưu ý: Đối với kết quả công việc do Bên A thực hiện mà Bên B chưa đồng ý hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì các bên cần lưu ý thoả thuận việc góp ý và chỉnh sửa như thế nào cho hợp lý để tránh trường hợp chậm tiến độ thì không xác định được lỗi do bên nào ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và có thể xảy ra tranh chấp. Cách tốt nhất là Bên B cử người tham gia, góp ý cùng với Bên A trong quá trình thực hiện công việc hoặc Bên A sẽ gửi kết quả thực hiện công việc định kỳ cho người phụ trách của Bên B. Đồng thời Bên A cũng nên xây dựng một "Timeline" (tiến độ thực hiện) cho toàn bộ công việc và có sự xác nhận đồng ý hoặc góp ý từ người phụ trách của Bên B để căn cứ theo đó mà tiến hành công việc nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc).

Điều 2. Thời gian và địa điểm thực hiện Hợp đồng
2.1. Thời gian tổ chức sự kiện: ngày …/…/…. Bên A có trách nhiệm hoàn tất các công việc quy định tại khoản 1.2, 1.3 và 1.4 Điều 1 trước ngày diễn ra sự kiện.

2.2. Địa điểm thực hiện:

(a) Giai đoạn chuẩn bị: Tại trụ sở Bên A, địa điểm số [.......], TP HCM.

(b) Giai đoạn thực hiện: ………..

Điều 3. Giá trị hợp đồng
3.1. Giá trị hợp đồng: …………. đồng

Bằng chữ: ……………..

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT).

3.2. Giá trị Hợp đồng trên chỉ là tạm tính, giá trị Hợp đồng cuối cùng sẽ căn cứ vào Biên bản nghiệm thu được hai bên ký xác nhận dựa trên những yêu cầu phát sinh của Bên B và công việc thực tế Bên A đã thực hiện.

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán
4.1. Thời hạn thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A toàn bộ giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng trong thời hạn ……… ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.

4.2. Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Bên A cung cấp tại phần đầu của Hợp đồng.

(Lưu ý: Việc thoả thuận việc thanh toán có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tuỳ vào thoả thuận của các bên. Cách tốt nhất là khi ký kết Hợp đồng thanh toán một khoản tạm ứng từ 20%-50% giá trị của Hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng, đồng thời Bên A cung cấp đầy đủ Hoá đơn VAT hợp lệ cho Bên B)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
5.1. Hỗ trợ Bên B chuẩn bị, tổ chức sự kiện theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra.

5.2. Yêu cầu Bên B cung cấp tài liệu, hồ sơ và các vấn đề liên quan để thực hiện dịch vụ.

5.3. Nhận phí dịch vụ theo thỏa thuận tại Điều 3 trong Hợp đồng này.

5.4. Cung cấp hóa đơn VAT hợp lệ cho Bên B.

5.5. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến sản xuất kinh doanh của Bên B, trừ khi phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
6.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị Hợp đồng cho Bên A.

6.2. Xem xét điều chỉnh, thực hiện các góp ý do Bên A đề xuất.

6.3. Trong quá trình triển khai áp dụng kịch bản chương trình do Bên A xây dựng, nếu phát sinh yếu tố ảnh hưởng không tốt đến Bên B, Bên B phải phản ánh ngay cho Bên A biết thông tin để cùng phối hợp giải quyết.

6.4. Tạo điều kiện, phối hợp với Bên A để Bên A thực hiện các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng.

6.5. Bảo mật các thông tin, kịch bản chương trình do Bên A cung cấp, trừ khi phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp
7.1. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

7.2. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ thời điểm phát sinh, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung
8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.2. Hợp đồng này được lập thành hai (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (02) bản để thực hiện.


Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.netShare on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment