HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

LuatsuHopdong.net – HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ được ký kết giữa một bên thuê dịch vụ và một bên cung cấp dịch vụ liên quan đến đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho các thí sinh của một công ty tham gia một cuộc thi nội bộ trong công ty. Nội dung Hợp đồng bao gồm các điều khoản thoả thuận chi tiết phạm vi nội dung công việc thực hiện, giá trị dịch vụ cũng như phương thức thanh toán và các quyền, nghĩa vụ của các bên,...


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: [.........]/HĐDV


- Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên.


Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2016, tại văn phòng Công ty [........], chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): 
CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN B): 
CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

hop-dong-dich-vu
LuatsuHopdong-net chuyên Tư vấn soạn thảo Hợp đồng
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ này (sau đây gọi tắt là "Hợp Đồng") với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1 : NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý cung cấp cho bên A […số lượng….] (bằng chữ: .........) chuyên viên đào tạo và hướng dẫn trình diễn cho 70 thành viên trong công ty thuộc bên A tham gia Hội thi ‘Nét đẹp công sở ABC’ năm 2016.

- Nội dung yêu cầu đối với công việc: đào tạo và hướng dẫn trình diễn cho các thí sinh, biên đạo chương trình trình diễn, chuẩn bị nhạc trình diễn cho các thí sinh trong chương trình.

- Thời gian diễn tập cho các thí sinh: Thứ bảy [.......] (từ 8h00 – 17h00).

- Thời gian chỉ đạo, hướng dẫn các thí sinh biểu diễn chính thức: Chủ nhật [.......] (từ 8h00 đến 13h00).

- Địa điểm: [.......], TP.HCM.

Điều 2 : TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG : 120,000,000 VNĐ

- 10% VAT : 12,000,000 VNĐ

- TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG : 132,000,000 VNĐ

Bằng Chữ : Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn.

Điều 3 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng và 50% còn lại thanh toán ngay sau khi bên B thực hiện xong công việc cho bên A.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo như thông tin ở phần đầu của Hợp đồng này.

Điều 4 : QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN
4.1 Quyền lợi & trách nhiệm của bên A :

- Cung cấp đầy đủ thông tin về chi tiết chương trình, thời gian & địa điểm thực hiện để bên B chuẩn bị. Trong trường hợp có thay đổi thì bên A phải thông báo kịp thời cho bên B các công việc theo yêu cầu của Bên A.

- Được bên B đào tạo căn bản về kỹ năng trình diễn căn bản cho 70 thành viên.

- Biên đạo trình diễn cho 2 phần trình diễn của bên A.

- Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn như trong quy định ở Điều 2 của Hợp Đồng này, trường hợp thanh toán chậm trễ sẽ phải thanh toán số tiền lãi phát sinh đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất là 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm trên ngày)
- Thanh toán chi phí phát sinh (nếu có). Chi phí này bên B phải thông báo kịp thời cho bên A và được bên A đồng ý bằng văn bản trước khi tiến hành công việc làm phát sinh chi phí.

4.2 Quyền lợi & trách nhiệm của bên B

- Đảm bảo việc huấn luyện và tư vấn căn bản trình diễn cho bên A theo đúng nội dung, thời gian và địa điểm tại Điều 1 của Hợp đồng này.

- Sắp xếp đội hình và tuyến đi đẹp và phù hợp với nguyện vọng và đề xuất của bên A

- Đảm bảo chuyên viên huấn luyện sẽ có mặt đúng giờ quy định.

- Bất cứ sự thay đổi nào từ bên B phải thông báo kịp thời cho bên A .

- Được bên A thanh toán đúng hạn

- Trong trường hợp có chi phí phát sinh, bên B phải thông báo kịp thời cho bên A và được bên A đồng ý bằng văn bản trước khi tiến hành công việc làm phát sinh chi phí. Chi phí này sẽ được đề cập trong biên bản nghiệm thu cuối chương trình

- Theo dõi xuyên suốt chương trình.

- Được bên A cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình để bên B tiện việc theo dõi .

Điều 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai Bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bất cứ Bên nào vi phạm hợp đồng.

- Trong trường hợp phải sửa đổi hợp đồng hoặc có bất đồng, hai Bên sẽ gặp gỡ tìm hướng giải quyết trên cơ sở hợp tác và thương lượng, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

- Sau khi Bên B thực hiện hoàn tất công việc theo như trong hợp đồng cho bên A và Bên A thanh toán đầy đủ, hợp đồng này mặc nhiên xem như được thanh lý.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có khó khăn, mâu thuẫn gì phát sinh, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Hai bên không tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra toà án nhân dân cấp có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Không bên nào được đơn phương thay đổi, chấm dứt hợp đồng hoặc vi phạm các điều khoản tại Hợp đồng. Bên nào vi phạm phải chịu mức phạt vi phạm là 8% (tám phần trăm) và bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho bên còn lại.

- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

---
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatsuHopdong.net để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> Hotline: 0935 864 357  

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment