BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

LuatsuHopdong.net – BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG được các bên ký kết sau khi các bên đã thực hiện hoàn tất công việc theo như Hợp đồng chính ban đầu đã thoả thuận. Nội dung Biên bản các bên xác nhận các công việc đã được thực hiện, trường hợp có công việc cần bảo hãnh hoặc khắc phục thì các bên cũng phải đề cập vào biên bản rõ ràng. Đồng thời các bên nên quan tâm điều khoản thanh toán sau khi ký kết Biên bản nghiệm thu này và việc cung cấp hoá đơn tài chính hợp lệ đối với các khoản thanh toán.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện số [......] ký giữa Công ty Cổ phần [........] và Công ty [........] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [......]”);
- Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [........].

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN B: CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng đối với Hợp đồng số [......] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung
1.1. Bên B xác nhận Bên A đã thực hiện hoàn tất các hạng mục công việc theo nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng số [......], cụ thể như sau:

- Thiết kế voucher tặng khách tham dự

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc

- Xây dựng kịch bản chương trình

- Thiết kế profile công ty trình chiếu tại sự kiện

- Hỗ trợ đón khách, hướng dẫn vị trí ngồi

- Điều phối chương trình và xử lý các sự cố phát sinh trong suốt quá trình diễn ra sự kiện

1.2. Bên B xác nhận đã nhận đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc Bên A thực hiện, và đồng ý nghiệm thu toàn bộ nội dung công việc Bên A thực hiện.

Điều 2: Giá trị Quyết toán và thời hạn thanh toán
2.1 Giá trị quyết toán: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng số [......], Bên B không phát sinh thêm yêu cầu khác ngoài các nội dung công việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng số [......]  Căn cứ nội dung đã thoả thuận tại Hợp đồng số [......], Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A số tiền còn lại của Hợp đồng số [......] là ……….. (bằng chữ : …..)

2.2 Thời hạn thanh toán: trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Biên bản này.

2.3 Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hoá đơn Thuế Giá trị gia tăng đối với toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Bên A trước thời điểm thanh toán là 05 (năm) ngày.

Điều 3: Điều khoản chung
3.1. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên A. Kể từ thời điểm này, các bên cam kết không có bất cứ khiếu nại nào liên quan đến Hợp đồng nêu trên.

3.2. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.


Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

---
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatsuHopdong.net để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> Hotline: 0935 864 357  

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment