HỢP ĐỒNG KINH TẾ

LuatsuHopdong.net – HỢP ĐỒNG KINH TẾ về việc mua bán hàng hoá giữa bên bán hàng và bên mua hàng. Hai bên sau khi thoả thuận các điều kiện, giá cả và phương thức thanh toán thì tiến hành lập và ký kết Hợp đồng kinh tế này để cụ thể hoá và làm bằng chứng cho việc mua bán của các bên. Đối với tên gọi là Hợp đồng kinh tế thì các bên có thể sử dụng tên này hoặc sử dụng tên là "Hợp đồng mua bán hàng hoá" đều được cả. Việc sử dụng tên Hợp đồng kinh tế ở đây các bên muốn thể hiện rằng các bên đều là những pháp nhân (doanh nghiệp - công ty) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và đủ tư cách pháp lý khi ký kết Hợp đồng này.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: ........./HĐKT-MB

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng hợp tác của các Bên.

hop-dong-kinh-te
LuatsuHopdong-net chuyên Tư vấn soạn thảo Hợp đồng
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2016, tại văn phòng Công ty [........], chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai Bên đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất ký kết Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – GIÁ CẢ:
1.1. Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua sản phẩm “Quần áo và giày” với quy định cụ thể như sau:

STT
TÊN HÀNG
ĐVT
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
THÀNH TIỀN (VNĐ)
1
Quần áo bảo vệ
Bộ
829
340.000
281.860.000
2
Giày sĩ quan
Đôi
349
340.000
118.660.000
TỔNG CỘNG
400.520.000
THUẾ VAT 10%
40.052.000
TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN
440.572.000
Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu, năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn.                                                                            

1.2. Điều kiện kèm theo:

- Đơn giá trên đã bao gồm tất cả phụ kiện dành cho bảo vệ (nón, sao, cầu vai và ve áo).
- Đơn giá trên bao gồm chi phí vận chuyển theo chỉ định của bên A.
- Đơn giá trên không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG – QUI CÁCH:
2.1. Chất lượng

- Quần áo bảo vệ: Chất liệu vải Kaki Thành Công màu số 16 và may theo mẫu bên A đã ký duyệt.
- Giày sỹ quan: Giày Vina Sun.

2.2.  Quy cách

Hàng hoá được giao mới 100%, đúng với các tiêu chuẩn do hai bên đã thống nhất.
Đính kèm Hợp đồng này Phụ lục 01: Bảng tổng hợp thông số size giày và quần áo bảo vệ và số lượng cụ thể theo từng công ty.

(Lưu  ý: Việc quy định về tiêu chuẩn chất lượng và quy cách của hàng hoá các bên có thể  thoả thuận trực tiếp trong  Hợp đồng hoặc có thể lập thành một Phụ lục để tiện xem xét và sửa đổi nếu có. Ngoài ra Bên mua có thể yêu cầu Bên bán cung cấp mẫu hàng hoá và có ký xác nhận của các bên để làm căn cứ khi nhận hàng thì kiểm tra hàng hoá được giao có đúng như hàng mẫu được cung cấp cho Bên mua hay không.)

ĐIỀU 3: THANH TOÁN:
3.1. Phương thức thanh toán : Chuyển khoản, theo thông tin tài khoản của bên B ở phần đầu của Hợp đồng này.

3.2. Đồng tiền thanh toán : Việt Nam đồng.

3.3. Hình thức thanh toán : Thanh toán thành 2 đợt.

- Đợt 1: Bên A đặt cọc cho Bên B 30% trên tổng giá trị Hợp đồng là: 132.171.600 đồng, đã bao gồm VAT (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, một trăm bảy mươi một ngàn sáu trăm đồng.) trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

- Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B hết 70% giá trị Hợp đồng còn lại (sau khi đã cấn trừ tiền cọc) là: 308.400.400 đồng, đã bao gồm VAT (Bằng chữ: Ba trăm lẽ tám triệu bốn trăm ngàn bốn trăm đồng.) trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi Bên B giao hàng đầy đủ, cung cấp hóa đơn GTGT cho Bên A và biên bản giao hàng có xác nhận của 2 bên.

(Lưu ý: Việc thanh toán có thể tiến hành làm một đợt hoặc nhiều đợt, cũng như việc đặt cọc có thể có hoặc không, đều do các bên thoả thuận để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời Bên mua có thể giữ lại một khoản tiền (thường 10% giá trị Hợp đồng) và thanh toán trong một thời hạn sau đó coi như là tiền đảm bảo, bảo hành hàng hoá nếu có). 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG:
4.1. Hình thức giao hàng: Hàng được giao 1 đợt theo số lượng cụ thể và địa điểm đã thỏa thuận.

4.2. Địa điểm giao hàng: Bên B giao hàng theo số lượng và địa điểm cụ thể do bên A chỉ định.

(Đính kèm Hợp đồng này Phụ lục 2: địa chỉ giao hàng cụ thể)

4.3. Thời gian giao hàng: Toàn bộ số lượng hàng sẽ được giao trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và Bên B nhận được tiền cọc. Ít nhất trước ngày giao hàng 01 ngày, bên B thông báo cho bên A về thời gian cụ thể giao hàng.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN KHÁC CỦA MỖI BÊN:
5.1. Trách nhiệm và Quyền hạn của Bên A:

- Bên A có trách nhiệm thanh toán đúng thỏa thuận tại Điều 3 Hợp đồng này.

- Nếu Bên A có nhu cầu vận chuyển hàng ngoài phạm vi trên thì Bên A phải chịu thêm chi phí vận chuyển mà Hai Bên sẽ thỏa thuận thực tế.

- Cử nhân viên kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi bên B thực hiện vận chuyển đến từng địa điểm cụ thể giao hàng theo thỏa thuận. Từ chối nhận hàng và giao lại hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng như: không đúng chất liệu vải, không đúng màu sắc, mẫu mã, kích thước, số lượng, chất lượng,.. theo hợp đồng cho Bên B.

- Ký biên bản bàn giao hàng khi nhận được toàn bộ hàng, đúng chất lượng theo thỏa thuận.

5.2.Trách nhiệm và Quyền hạn của Bên B:

- Bên B có trách nhiệm giao hàng đúng chất lượng, số lượng, thời gian, số lượng và địa điểm như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

- Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn thuế GTGT cho bên A ngay sau khi giao hàng đầy đủ, đúng yêu cầu.

- Bên B có quyền yêu cầu Bên A trả thêm chi phí vận chuyển trong trường hợp giao hàng ngoài địa điểm trên.

- Chịu rủi ro về hàng hóa trên đường vận chuyển và bồi thường thiệt hại cho bên A (nếu có) khi hàng hóa chưa được bàn giao đến đầu mối nhận hàng của từng địa điểm như thỏa thuận với bên A.

- Phối hợp với bên A trong quá trình kiểm tra hàng để bàn giao.

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
6.1. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không có lý do chính đáng, thì xử lý như sau:

a. Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì Bên B phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền cọc đã nhận của Bên A và trả thêm cho Bên A một khoản tiền bằng với số tiền Bên A đã đặt cọc cho Bên B.

b. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì sẽ mất toàn bộ toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên B.

6.2. Nếu bên B giao hàng không đúng theo mẫu, chất lượng, kích thước, số lượng theo size, quy cách… như yêu cầu đặt hàng, bên A có quyền yêu cầu bên B có biện pháp may lại nhằm đảm bảo chất lượng đã yêu cầu và giao lại bên A trong thời gian 05 ngày kể từ ngày giao hàng không đúng và chịu phạt bằng 0,1%/giá trị hợp đồng còn lại/ngày. Hết thời hạn trên, nếu bên B không thực hiện đúng cam kết, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B phả trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận, đồng thời, trả thêm cho Bên A một khoản tiền bằng với số tiền Bên A đã đặt cọc cho Bên B và bồi thường thiệt hại (nếu có).

6.3. Nếu bên B giao hàng chậm, không đúng địa điểm theo cam kết, bên B chịu phạt hợp đồng bằng 0,1%/giá trị hợp đồng còn lại/ngày và không được quá 07 ngày. Nếu quá thời hạn này mà bên B chưa khắc phục, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B phả trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận, đồng thời, trả thêm cho Bên A một khoản tiền bằng với số tiền Bên A đã đặt cọc cho Bên B và bồi thường thiệt hại (nếu có).

6.4. Trường hợp Bên A không thanh toán đúng hẹn, Bên A phải trả cho Bên B số tiền phạt hợp đồng bằng 0,1%/số tiền chậm trả/ngày và không được quá 07 ngày trả chậm.


ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG
7.1 Bên B sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc thực hiện Hợp đồng này trong trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, thiên tai, động đất, núi lửa hay sự kiện tương tự có ảnh hưởng đến việc sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp hay việc thực hiện Hợp đồng này.

7.2 Nếu bên nào gặp trường hợp bất khả kháng sẽ thông báo cho bên kia trong vòng năm (05) ngày tính từ ngày xảy ra sự việc về mức độ thiệt hại và các biện pháp khắc phục.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
8.1 Hợp đồng này được lập và tuân thủ theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung và các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng, thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng, không đơn phương huỷ bỏ Hợp đồng.

8.2 Trong trường hợp có sự bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này, thì Hai Bên sẽ gặp nhau với nỗ lực cao nhất để hòa giải trong thời hạn 20 ngày. Trường hợp các bất đồng mà Hai Bên không tự giải quyết được trong thời hạn 20 ngày thì một trong hai bên có quyền đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án được coi là quyết định cuối cùng buộc cả Hai Bên phải thi hành. Án phí và tất cả chi phí tổn hành chính khác liên quan sẽ do bên thua kiện chịu.

8.3 Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng thì Hợp đồng này coi như được thanh lý. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

---
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatsuHopdong.net để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> Hotline: 0935 864 357  

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment