PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

LuatsuHopdong.net – PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ được các bên ký kết để thay đổi một hoặc một số các điều khoản trong Hợp đồng Hợp đồng mua bán hàng hoá mà các bên đã ký kết. Các bên thường ký kết Phụ lục Hợp đồng để thay đổi các điều khoản như: thay đổi giá hàng hoá, thời điểm giao hàng hoặc phương thức thanh toán,... Một Phụ lục Hợp đồng có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều của Hợp đồng đã ký kết.

>> MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ (Mua bán hàng hoá) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
Số :____/2016/PLHĐ-01

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016, đã ký ngày [………………….] giữa Công ty [………………….] và Công ty [………………….] (sau đây gọi là Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016);
- Căn cứ phụ lục hợp đồng số ......, đã ký ngày [………………….]; (trường hợp trước đó có ký kết các phụ lục)
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm [........], tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần [........] địa chỉ số [........]  TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN MUA 
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.BÊN B: BÊN BÁN
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.

hop-dong-kinh-te
LuatsuHopdong.net chuyên Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng mua bán (sau đây gọi tắt là "Phụ lục") với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016 đã ký kết:

(Lưu ý: Các bên có thể thay đổi một hoặc một số nội dung đã được thoả thuận trong Hợp đồng mua bán hàng hoá đã ký. Trên đây chỉ là các điều khoản sửa đổi, bổ sung mẫu có thể xảy ra, vì thế các nội dung đó có thể có hoặc không tuỳ vào từng trường hợp thực tế của các bên. Vì thế khi soạn thảo Phụ lục Hợp đồng các bên cần lưu ý để giữ lại hoặc bỏ đi những nội dung không cần thiết.)

1.1. Thay đổi số lượng hàng hoá như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều ... của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016 như sau: 

Bên A bán cho bên B số lượng hàng hoá theo thông tin như sau:

Số TT
Tên hàng
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
Cộng …


Tổng giá trị bằng chữ: ........................................................................................
.............................................................................................................................

1.2. Thay đổi lịch trình thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều ... của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016 như sau:

Bên A giao hàng hoá cho bên B theo lịch trình thời gian và địa điểm như sau:

Số TT
Tên hàng
Đơn vị
Số lượng
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú

1.3. Điều chỉnh về phương thức thanh toán (nếu có):

Thay đổi Điều ... của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016 như sau:

Phương thức thanh toán:

i. Bên A đã đặt cọc/thanh toán lần 1/ tạm ứng trước cho Bên B số tiền là [..................] vào ngày [..................]
ii. Bên A thanh toán cho bên B số tiền [..................] bằng hình thức …………….. trong thời gian [..................] kể từ ngày nhận hàng/ ngay khi tiền hành nhận hàng và đầy đủ các chứng từ và hoá đơn VAT kèm theo.
iii. Bên A thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền còn lại là [..................] trong thời hạn [..................]  kể từ ngày [..................]

1.4. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016.

2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- 2016 và các phụ lục số … (nếu có) không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

2.3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A 
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment