HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

LuatsuHopdong.net – MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC này được ký kết giữa hai bên mua và bán để thoả thuận những nội dung cơ bản của giao dịch mua bán (nội dung khung) nhưng chưa thoả thuận cụ thể số lượng hàng hoá và giá cả mua bán mà nội dung này sẽ thoả thuận cụ thể theo từng đợt đặt hàng cụ thể sau này. Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc này thì các bên sẽ có những thoả thuận mua bán cụ thể cho từng đợt sau đó và các đợt đặt hàng đó sẽ căn cứ trên Hợp đồng nguyên tắc này mà thực hiện, ví dụ như các nội dung: phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển, chất lượng hàng hoá, phạt chậm tiến độ, chậm thanh toán,...

>> Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng
>> Biên bản thanh lý Hợp đồng
>> HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ?CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016 


HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC


Số: ....../HĐNT1-16 

- Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các bên.


BÊN A (Bên bán) : CÔNG TY TNHH THÉP ABC
Địa chỉ : [.........]
Điện thoại : [.........]  Fax : [.........]
CNĐKDN số : [.........] Cấp thay đổi lần 23 ngày: [.........]
Tài khoản : [.........]
Ngân hàng : Ngoại Thương TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh: [.........]
Mã số thuế : [.........]
Người đại diện : Ông [.........]
Chức vụ : Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là "Bên A")


BÊN B (Bên mua) : CÔNG TY CP XYZ
Địa chỉ : [.........]
Điện thoại : [.........]  Fax : [.........]
CNĐKDN số : [.........] Cấp thay đổi lần 05 ngày: [.........]
Tài khoản : [.........]
Ngân hàng : Ngoại Thương TP.Hồ Chí Minh - Chi nhánh: [.........]
Mã số thuế : [.........]
Người đại diện : Ông [.........]
Chức vụ : Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là "Bên B")


Hai bên cùng đồng ý ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán sắt, thép (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với các nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Tên hàng, Quy cách, Số lượng, Giá cả, Chất lượng
1.1. Quy cách, số lượng, đơn giá:

Bên A nhận cung ứng cho Bên B các loại vật tư tạm tính như sau:

Tên hàng, Qui cách: Sắt, thép Pomina các loại theo đơn đặt hàng của Bên B.
Số lượng: Theo từng đơn đặt hàng cụ thể
Đơn giá (Đồng): Giá tính theo thời điểm do Bên A ban hành

1.2. Chất lượng: Sắt, thép phải đúng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

Điều 2: Phương thức giao nhận hàng
2. 1. Đặt hàng: Khi có nhu cầu, Bên B gửi cho Bên A đơn đặt hàng bằng văn bản hoặc fax trong đó nêu rõ số lượng, quy cách, chủng loại hàng hóa, điều kiện giao nhận, thời gian giao nhận, người nhận hàng và điều kiện thanh toán. Bên A có trách nhiệm xác nhận đơn đặt hàng của Bên B trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được đơn đặt hàng và thực hiện giao hàng theo đơn đặt hàng. Đơn hàng được Bên A xác nhận (bằng văn bản hoặc qua Fax) được coi là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng.

2. 2. Địa điểm giao nhận hàng: Tại các kho hoặc các chi nhánh của Bên A. Bên A ủy quyền cho các chi nhánh thay mặt Bên A thực hiện một phần của Hợp Đồng, cụ thể là giao hàng và xuất hóa đơn tài chính cho Bên B khi Bên B mua hoặc nhận hàng tại Chi nhánh, Bên B giao dịch tại chi nhánh nào thì chi nhánh đó chịu trách nhiệm thay mặt Công ty thực hiện nội dung được ủy quyền này. Các chi nhánh được ủy quyền bao gồm:

1/ Công ty TNHH Thép ABC – Chi nhánh Cần Thơ.
2/ Công ty TNHH Thép ABC – Chi nhánh Đà Nẵng.
3/ Công ty TNHH Thép ABC  – Chi nhánh Quy Nhơn.
4/ Công ty TNHH Thép ABC  – Chi nhánh Nha Trang.

2. 3. Thời gian giao nhận : trong vòng 02 ngày kể từ ngày Bên A xác nhận đơn đặt hàng hoặc thời hạn khác theo yêu cầu của Bên B thể hiện tại mỗi đơn đặt hàng cụ thể. Trường hợp Bên A chậm giao hàng thì Bên A phải chịu tiền lãi với lãi suất 0,1%/ngày đối với giá trị hàng chậm giao. Tuy nhiên thời gian giao chậm không quá 07 ngày, trường hợp Bên A chậm giao hàng quá 07 ngày thì Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng (bao gồm cả đơn đặt hàng) và Bên A phải chịu phạt 8% giá trị Hợp Đồng, đồng thời bồi thường toàn bột hiệt hại phát sinh.

2. 4. Chi phí bốc xếp : Mỗi bên chịu một đầu.

2. 5. Chi phí vận chuyển : Bên B chịu, trừ trường hợp nêu tại Điều 2.6 của Hợp Đồng.

2. 6. Khi nhận hàng, Bên B phải kiểm nhận số lượng, quy cách hàng hóa. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng theo đơn đặt hàng thì lập biên bản tại chỗ và hai bên cùng xác nhận. Bên B có quyền từ chối nhận hàng không đúng yêu cầu, Bên A phải giao lại cho Bên B đầy đủ hàng đúng yêu cầu trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày giao hàng không đúng. Chi phí phương tiện vận chuyển phát sinh do việc giao hàng không đúng của Bên A sẽ do Bên A chịu trách nhiệm chi trả. Quá thời hạn 02 ngày mà Bên A không đầy đủ hàng đúng yêu cầu thì Bên B được quyền chấm dứt thực hiện Hợp Đồng (bao gồm cả đơn đặt hàng), Bên A phải chịu phạt 8%/giá trị đơn hàng vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

Điều 3 : Phương thức thanh toán
3. 1. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Thép ABC theo thông tin tài khoản được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng đối với tất cả những lô hàng đã giao nhận tại các kho hoặc các chi nhánh của Bên A theo quy định tại Điều 2.

3. 2. Thời hạn thanh toán: việc thanh toán được thực hiện theo từng đơn đặt hàng. Trừ khi đơn đặt hàng có thỏa thuận khác về thời hạn thanh toán, thời hạn thanh toán mỗi đơn đặt hàng là trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hoàn tất giao nhận hàng theo đơn đặt hàng đó (thể hiện bằng biên bản giao nhận hàng hóa có đầy đủ chữ ký của đại diện hai bên). Nếu Bên B thanh toán trễ hạn theo quy định tại nêu trên thì Bên A sẽ tạm ngưng giao hàng cho đến khi Bên B thanh toán khoản nợ quá hạn, mặc dù còn mức dư nợ cho phép quy định tại Điều 4.1. Ngoài việc phải thanh toán đầy đủ khoản nợ quá hạn, Bên B còn phải trả thêm lãi suất 1.25%/tháng trên tổng số tiền quá hạn.

Điều 4: Điều khoản chung
4. 1. Mức dư nợ tối đa là 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng), trường hợp dư nợ đã đạt đến mức tối đa mà Bên B muốn đặt hàng tiếp tục thì Bên B phải thanh toán số nợ cũ để giảm xuống dưới mức dư nợ tối đa mặc dù chưa đến hạn thanh toán hoặc Bên B thực hiện mua theo phương thức thanh toán đủ ngay.

4. 2. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng nếu hai bên có những thỏa thuận khác thì phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng.

4. 3. Vào cuối mỗi tháng, hai bên cùng tiến hành làm “ Biên bản xác nhận công nợ” để xác nhận số dư nợ, lãi quá hạn thanh toán và các khoản phát sinh khác (nếu có). Biên bản này làm cơ sở cho những đợt thanh toán tiếp theo hoặc làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có). Bên B gởi lại cho Bên A biên bản này qua đường bưu điện hoặc bằng fax đều có giá trị như nhau. Việc xác nhận công nợ phải được thực hiện xong trước ngày 20 (hai mươi ) tháng sau. Nếu quá thời hạn trên, Bên B không xác nhận công nợ theo như thỏa thuận thì xem như chấp thuận các số liệu do Bên A đưa ra.

4. 4. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận. Trừ trường hợp Bên B chấm dứt thực hiện Hợp Đồng nêu tại Điều 2.6 và Điều 3.2 của Hợp Đồng, mỗi bên được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt.

4. 5. Hai bên phải thông báo cho nhau tiến độ thực hiệp Hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh ngòai dự kiến, hai bên phải bàn bạc giải quyết và lập biên bản. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì vụ việc sẽ do Tòa án cấp có thẩm quyền tại nơi đặt trụ sở chính của Bên Mua giải quyết. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết vụ kiện sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 5: Điều khoản cuối cùng
5. 1. Trước khi thanh lý Hợp Đồng, mỗi bên phải hoàn thành nghĩa vụ đối với bên kia.

5. 2. Hợp đồng này thanh lý khi:

- Hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp Đồng trước khi hết hiệu lực.

- Hợp Đồng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 5.5.

- Một trong hai bên đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo quy định tại Điều 4.4.

- Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo Điều 2.6 và Điều 3.2 của Hợp Đồng.

5.3 Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

5.4 Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2017. Trường hợp có đơn đặt hàng được xác nhận trước ngày 31/12/2017 thì đơn đặt hàng đó vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi hoàn tất đơn đặt hàng (có biên bản giao hàng có đầy đủ chữ ký đại diện hai bên và Bên B hoàn tất thanh toán cho Bên A), trừ trường hợp Bên B yêu cầu hủy đơn đặt hàng đó.

Đại diện bên A 
Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN A

Đại diện Bên B
Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment