BIÊN BẢN THOẢ THUẬN BA BÊN

LuatsuHopdong.net – BIÊN BẢN THOẢ THUẬN BA BÊN được lập bởi ba bên có quyền và nghĩa vụ liên quan với nhau thông qua các hợp đồng đã được ký kết của các bên hoặc cũng có thể được lập mới để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan với nhau. Khi soạn thoả Biên bản thoả thuận Ba bên các bên cần quy định và cân đối quyền và nghĩa vụ của các bên với nhau, quyền và nghĩa vụ của các bên phải được thực hiện bởi một hoặc các bên còn lại tránh tình trạng một quyền lợi nào đó không được đáp ứng hoặc một nghĩa vụ đối với một bên nào đó không thuộc tránh nhiệm rõ ràng và cụ thể của bất kỳ bên nào còn lại. Dưới đây là Biển mẫu Biên bản Thoả thuận Ba bên có liên quan đến các nghĩa vụ thanh toán tiền giữa các bên tại các hợp đồng đã kỹ riêng lẽ và bằng Biên bản thoả thuận Ba bên này các bên thoả thuận việc cấn trừ công nợ cũng như các quyền và nghĩa vụ có liên quan. 

>> Mẫu Biên Bản Thoả thuận Ba Bên (Ngân hàng - Chủ đầu tư - Khách hàng)
>> Mẫu Biên Bản Thanh lý Hợp đồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BA BÊN

Số:

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm….., tại…………, chúng tôi gồm có:


BÊN A : CÔNG TY TNHH AAA
Địa chỉ : [.........]
Mã số thuế : [.........]
Điện thoại : [.........] Fax: [.........]
Đại diện : Ông [.........] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [.........] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [.........].

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)
BÊN B : CÔNG TY TNHH BBB

Địa chỉ : [.........]
Mã số thuế : [.........]
Điện thoại : [.........] Fax: [.........]
Đại diện : Ông [.........] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [.........] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [.........].

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

BÊN C : CÔNG TY CP CCC
Địa chỉ : [.........]
Mã số thuế : [.........]
Điện thoại : [.........] Fax: [.........]
Đại diện : Ông [.........] Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản Ngân Hàng : [.........] tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam CN [.........].

(Sau đây gọi tắt là “Bên C”)
Trên cơ sở:
- Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ký ngày [………] giữa Bên B và Bên C (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”).

- Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim “Anh không phải là soái ca” số [………] ký ngày [………] giữa Bên A và Bên B (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”)


Sau khi thỏa thuận, ba bên đã thống nhất ký kết Biên Bản Thỏa Thuận Ba Bên (Sau đây gọi tắt là “Biên bản”) với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: CÔNG NỢ
1.1. Căn cứ Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim thì Bên C có nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim là: 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

1.2. Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 880.000.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

ĐIỀU 2: CẤN TRỪ CÔNG NỢ
2.1. Các bên đồng ý cấn trừ công nợ cụ thể như sau: Bên C sẽ có trách nhiệm thanh toán cho Bên A số tiền 668.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn) mà Bên B có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên A trong tổng số 880.000.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn) và Bên C được cấn trừ vào một phần trong tổng số tiền góp vốn của Bên C cho Bên B.

2.2. Sau khi cấn trừ thì Bên C có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên B số tiền còn lại theo tỷ lệ tương ứng tại Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim là 1.132.000.000 đồng (một tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

2.3. Sau khi cấn trự công nợ như khoản 2.1 Điều này thì Bên B chỉ còn có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 212.000.000 đồng (hai trăm mười hai triệu đồng chẵn) theo như Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Bên A có nghĩa vụ xuất hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT) cho Bên B đối với số tiền được Bên C thanh toán theo Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

3.2. Bên C có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với số tiền Bên C thanh toán cho Bên A theo như khoản 2.1 Điều 2 của Biên bản này.

3.3 Đối với số tiền Bên C thanh toán theo khoản 2.1 Điều 2 của Biên Bản này thì Bên C được xem là đã hoàn tất nghĩa vụ góp vốn khi khoản 3.1 và khoản 3.2 điều này được thực hiện hoàn tất. Trường hợp các nghĩa vụ này chậm trễ sẽ được hiểu là Bên C chậm thực hiện hiện nghĩa vụ góp vốn và sẽ bị xử lý theo các quy định của Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim.

3.4 Bên B có nghĩa vụ ghi nhận sự góp vốn của Bên C theo như Biên bản này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
4.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Biên bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

4.2. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

4.3. Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


ĐẠI DIỆN BÊN C
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment