BIÊN BẢN GHI NHỚ

LuatsuHopdong.net – Biên Bản Ghi Nhớ được các bên lập để ghi nhận lại những thoả thuận ban đầu của các bên về một vấn đề (thường là giao dịch, hợp đồng sau này) nào đó! Thời điểm lập Biên bản ghi nhớ là trước khi các bên thực hiện giao dịch chính hoặc trước khi các bên thoả thuận xong các nội dung của giao dịch chính. Biên bản ghi nhớ dường như mang tính cam kết của các bên đối với sự việc sẽ được xác lập. Tuỳ từng loại giao dịch mà các bên lập những biên bản ghi nhớ khác nhau. Dưới đây là một mẫu Biên bản ghi nhớ mà LuatsuHopdong.net đã soạn thảo cho các khách hàng một bên là Công ty và một bên là cá nhân để thoả thuận tạo tiền đề cho việc hai bên sẽ góp vốn để thành lập nên một công ty mới và các nội dung có liên quan trước khi ký kết những văn bản thoả thuận chính thức như Thoả thuận Góp vốn Thành lập Công ty,...

>> Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------oo0oo--------

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Về việc: Hợp tác Thành lập Công ty

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm 2016 tại Văn phòng Cty [●] có địa chỉ tại [●] chúng tôi gồm có:


1. BÊN A : CÔNG TY TNHH [●] Địa chỉ : [●], TPHCM
Mã số thuế : 0312929245
Đại diện : Ông [●] - Chức vụ: Giám đốc
Số Tài khoản : [●] tại Ngân hàng: [●] – Chi nhánh: [●]

(Sau đây gọi là “Bên A”)
2. BÊN B : CMND số : [●] do [●] cấp ngày [●]
Địa chỉ :
Số Tài khoản : [●] tại Ngân hàng: [●] – Chi nhánh: [●]

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Bên B cam kết rằng mình đủ tư cách để ký kết Biên bản ghi nhớ này với Bên A và tự chịu mọi trách nhiệm nếu có bất kỳ phát sinh hoặc tranh chấp với bên thứ ba bất kỳ về việc Hợp tác này.

XÉT RẰNG

- Bên A là một công ty hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và sản xuất phim có nhu cầu hợp tác với một đối tác để thành lập một công ty mới để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim.

- Bên B là một nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác với Bên A để cùng góp vốn thành lập một công ty mới để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim..

- Bên B đồng ý hợp tác với Bên A để cùng thành lập công ty mới dựa trên kinh nghiệm và năng lực đã có của Bên A. Vì các bên đồng ý rằng Công ty mới thành lập sẽ ký kết một hợp đồng tư vấn với Bên A để tiến hành các hoạt động kinh doanh của Công ty mới thành lập.

NỘI DUNG THOẢ THUẬN
ĐIỀU 1. Các Bên cùng thoả thuận góp vốn thành lập một công ty mới với các nội dung cơ bản dự kiến như sau:

1.1 Loại hình Công ty : Công ty TNHH có hai thành viên là Bên A và Bên B

1.2 Tên Công ty : Công ty TNHH [●]

1.3 Vốn điều lệ : 6.428.000.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu tỷ bốn tram hai mươi tám triệu đồng chẵn)

1.4 Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất phim, hoạt động giải trí,…

1.5 Tỷ lệ góp vốn :

a. Bên A : 70% vốn điều lệ tương đương 4,5 tỷ đồng.

b. Bên B : 30% vốn điều lệ tương đương 1,928 tỷ đồng.

ĐIỀU 2. Để đảm bảo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mới thành lập, các bên đồng ý ký kết một Hợp đồng tư vấn để Bên A tư vấn cho công ty mới thành lập này với các nội dung cơ bản sau đây:

2.1 Tên Hợp đồng : Hợp đồng tư vấn kinh doanh

2.2 Nội dung cơ bản của Hợp đồng: Bên A tư vấn cho Công ty mới thành lập các nội dung liên quan đến chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh, quản lý doanh nghiệp liên quan đến điện ảnh và các nội dung khác.

2.3 Giá trị Hợp đồng : 1.928.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

2.4 Thời điểm ký kết Hợp đồng: Cùng lúc với việc Ký kết Hợp đồng/ Thoả thuận góp vốn thành lập Công ty mới.

2.5 Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần ngay khi ký kết hợp đồng.

2.6 Thời hạn Hợp đồng: [……] tháng.

ĐIỀU 3. THOẢ THUẬN KHÁC
(Các bên thoả thuận các nội dung chi tiết liên quan đến việc Hợp tác thành lập Công ty mới này).

3.1 [……]

3.2 […..]

3.3 [……]

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
4.1 Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Biên bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

4.2 Biên bản ghi nhớ này được lập thành 2 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một bản để thực hiện.

4.3 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đại diện Bên A Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)


Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment