BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

LuatsuHopdong.net - Biên bản thanh lý hợp đồng với mục đích sâu xa là không chỉ giúp các bên một lần nữa xác định lại với nhau những gì đã thực hiện mà còn là một sự khẳng định những nghĩa vụ còn lại là của ai và do bên nào có nghĩa vụ thực hiện. 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự
- Căn cứ Luật Thương mại 2005
- Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan
Hôm nay,  ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:
Công ty:
Giấy Chứng nhận ĐKKD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Người đại diện:  ……… Chức vụ: Giám đốc
(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA
Ông/Bà:
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:
ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.
Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:
- Hàng hóa:
- Mã hàng:
- Số lượng:
2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:
- Chủ tài khoản:
- Số tài khoản:
- Ngân hàng:

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN
3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.
3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.
Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.
- Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.
- Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên
- Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)


Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)


THAM KHẢO THÊM: >> BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNGBản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment