Kết cấu mục lục của Bộ luật dân sự 2005

(Kết cấu mục lục) Bộ Luật dân sự năm 2005 số: 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Bộ luật dân sự này thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29 tháng 9 năm 1989 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực.

>> Đại diện theo Bộ luật dân sự 2005
>> Giao dịch Dân sự (quy định theo Bộ luật dân sự 2005)
>> Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân (BLDS 2005)

>> Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 


Mục lục: Sơ lược


PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
CHƯƠNG  II: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CHƯƠNG III: CÁ NHÂN
MỤC 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ,
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
MỤC 2: QUYỀN NHÂN THÂN
MỤC 3: NƠI CƯ TRÚ
MỤC 4: GIÁM HỘ
MỤC 5: THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ,
TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT
CHƯƠNG IV: PHÁP NHÂN
MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP NHÂN
MỤC 2: CÁC LOẠI PHÁP NHÂN
CHƯƠNG V: HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC
MỤC 1: HỘ GIA ĐÌNH
MỤC 2: TỔ HỢP TÁC 
CHƯƠNG VI: GIAO DỊCH DÂN SỰ
CHƯƠNG VII: ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG VIII: THỜI HẠN
CHƯƠNG IX: THỜI HIỆU

PHẦN THỨ HAI: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU

CHƯƠNG X: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XI: CÁC LOẠI TÀI SẢN
CHƯƠNG XII: NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 1: QUYỀN CHIẾM HỮU
MỤC 2: QUYỀN SỬ DỤNG
MỤC 3: QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG XIII: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU
MỤC 1: SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
MỤC 2: SỞ HỮU TẬP THỂ
MỤC 3: SỞ HỮU TƯ NHÂN
MỤC 4: SỞ HỮU CHUNG
MỤC 5: SỞ HỮU CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ,
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
MỤC 6: SỞ HỮU CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP,
TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
CHƯƠNG XIV: XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 1: XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
MỤC 2: CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG XV: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
CHƯƠNG XVI: NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUYỀN SỞ HỮU

PHẦN THỨ BA: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

CHƯƠNG XVII: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
MỤC 1: NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 2: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 3: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
MỤC 4: CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU
VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 5: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
II- CẦM CỐ TÀI SẢN
III- THẾ CHẤP TÀI SẢN
IV- ĐẶT CỌC
V- KÝ CƯỢC
VI- KÝ QUỸ
VII- BẢO LÃNH
VIII- TÍN CHẤP 
MỤC 6: CHẤM DỨT NGHĨA VỤ DÂN SỰ
MỤC 7: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
I- GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
II- THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
III- SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
CHƯƠNG XVIII: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG
MỤC 1: HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN
I- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN
II- HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ
III- MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ MUA BÁN TÀI SẢN
MỤC 2: HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
MỤC 3: HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN
MỤC 4: HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
MỤC 5: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
I- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
II- HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
III- HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN
MỤC 6: HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
MỤC 7: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
MỤC 8: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
I- HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
II- HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN
MỤC 9: HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
MỤC 10: HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN
MỤC 11: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
MỤC 12: HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
MỤC 13: HỨA THƯỞNG VÀ THI CÓ GIẢI
MỤC 13: HỨA THƯỞNG VÀ THI CÓ GIẢI
CHƯƠNG XIX: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ UỶ QUYỀN
CHƯƠNG XX: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN,
ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXI: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
MỤC 2: XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI
MỤC 3: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

PHẦN THỨ TƯ: THỪA KẾ

CHƯƠNG XXII: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XXIII: THỪA KẾ THEO DI CHÚC
CHƯƠNG XXIV: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXV: THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

PHẦN THỨ NĂM: QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHƯƠNG XXVI: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG XXVII: HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXVIII: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXIX : HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
MỤC 1: HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
MỤC 2: HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXX: HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG XXXI: HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
CHƯƠNG XXXII: HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
CHƯƠNG XXXIII: THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

PHẦN THỨ SÁU: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG XXXIV: QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN
MỤC 1: QUYỀN TÁC GIẢ
MỤC 2: QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ
CHƯƠNG XXXV: QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
CHƯƠNG XXXVI: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

PHẦN THỨ BẢY: QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment