Hợp đồng Môi giới thương mại (mẫu thực tế)


LuatsuHopdong.net - Hợp đồng môi giới thương mại giữa một bên (bên được môi giới) đang có nhu cầu tìm đối tác thực hiện một công việc thi công san lấp mặt bằng và các công việc liên quan cho một công trình liên quan đến dự án ABC thuộc tỉnh Phú Thọ và một bên (bên môi giới). Trên cơ sở thoả thuận môi giới thương mại này, Bên môi giới sẽ tiến hành tìm kiếm đối tác để giới thiệu cho Bên được môi giới và sẽ được hưởng hoa hồng trên thực tế giao dịch được ký kết.

>> Hợp đồng góp vốn kinh doanh
>> Hợp đồng Hợp tác kinh doanh là gì? 
>> Hợp đồng Hợp tác đầu tư

>> HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BÁN HÀNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số:…/HĐMGTM- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên;

Hôm nay ngày … tháng …. Năm …… tại……………………………………………
…………………………………………..... chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp ngày 12/01/2012
Địa chỉ             : ... – Q. Ngũ Hành Sơn – Tp.Đà Nẵng
Điện thoại       :  0511 .............                    Fax: ……………………
Số Tài khoản   : ........................., tại Ngân hàng Techcombank -  Chi nhánh: Đà Nẵng
Đại diện: ......................    Chức vụ: Giám đốc

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:
Bên B: .....................................................................................................................
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………..
Do ……………………………………………………… cấp ngày: ...……………
Địa chỉ             : ……………………………………………………………………
Điện thoại       :                                               Fax:                
Tài khoản        : ……………………………………………………………………
Đại diện          :                                               Chức vụ:        

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
1. Bên A đang môi giới cho Bên B để Bên nhận thi công san lấp mặt bằng và các công việc liên quan cho một công trình liên quan đến dự án .......... thuộc tỉnh Phú Thọ.
2. Bên A sẽ giới thiệu Bên B làm việc trực tiếp với đơn vị đang tìm đơn vị thi công để thỏa thuận các điều khoản cụ thể của giao dịch.
3. Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này mà Bên B ký kết bất kỳ giao dịch nào với đơn vị được Bên A giới thiệu hoặc thu được bất kỳ khoản lợi nào thì công việc giao dịch của Bên A được xem là thành công và Bên A có quyền được hưởng phí môi giới theo như Điều 2 của Hợp đồng này.

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán
1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là 1% trên tổng giá trị các hợp đồng mà bên B ký kết với khách hàng.
2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức chuyển khoản (hoặc bằng tiền mặt).
3. Bên B thanh toán số tiền môi giới cho Bên A một lần ngay khi Bên B nhận được tiền lần đầu từ khách hàng chuyển cho Bên B.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
- Cam kết thực hiện đúng nội dung thỏa thuận của Hợp đồng này.
- Nỗ lực để giới thiệu Bên B cho đối tác và hỗ trợ các Bên để có thể ký kết giao dịch được môi giới này.
- Cam kết thông báo cho Bên B các nội dung phát sinh trong giao dịch môi giới và giao dịch được môi giới này.
- Được hưởng phí môi giới theo thỏa thuận của Hợp đồng này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
- Cam kết thực hiện đúng nội dung thỏa thuận của Hợp đồng này.
- Cam kết thông báo cho Bên B các nội dung phát sinh trong giao dịch môi giới và giao dịch được môi giới này.
- Cam kết không thỏa thuận hoặc làm việc trực tiếp với Bên đối tác mà Bên A giới thiệu mà không tuân thủ Hợp đồng môi giới này.
- Thanh toán phí môi giới cho Bên trong bất kỳ trường hợp nào mà Bên B ký kết bất kỳ giao dịch nào với đơn vị được Bên A giới thiệu hoặc thu được bất kỳ khoản lợi nào.

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì về phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng sẽ có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền. Mọi chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng nầy có hiệu lực từ ngày ký.
2. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bản gồm hai (02) trang có giá trị pháp lý như nhau.

                      ĐẠI DIỆN BÊN B                                        ĐẠI DIỆN BÊN A
                              Chức vụ                                                                             Chức vụ
                               (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)
Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment