HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI (mẫu chuẩn)

LuatsuHopdong.net – HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI được ký kết giữa bên đề nghị/ yêu cầu môi giới và bên nhận môi giới/ môi giới để thực hiện công việc được thoả thuận. Tại Hợp đồng này việc môi giới đó chính là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hàng của bên yêu cầu môi giới, đổi lại bên môi giới sẽ nhận được thù lao hoặc hoa hồng theo thoả thuận.

>> Hợp đồng Chuyển nhượng phần vốn góp

>> HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI (mẫu khác)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI


- Căn cứ Bộ luật dân sự hiện hành;
- Căn cứ Luật thương mại hiện hành;
- Căn cứ và nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ......, tại trụ sở Công ty TNHH ABC số [……………………..].

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN NHẬN MÔI GIỚI

Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập. 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)
Và 

BÊN B: BÊN YÊU CẦU MÔI GIỚI
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập. 

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

hop-dong-moi-gioi-thuong-mai
Tư vấn Soạn thảo Hợp đồng Kinh tế
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký Hợp đồng môi giới thương mại (sau đây gọi là "Hợp đồng") với những nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Bên B đề nghị và Bên A đồng ý môi giới cho Bên B trong việc thương lượng, ký kết hợp đồng để bán hàng hoá của Bên B theo khoản 2 Điều này của Hợp đồng này.

2. Hàng hóa của Bên B đề nghị Bên A môi giới có các thông tin chi tiết như sau:

- Tên hàng hóa:

- Số lượng:

- Chất lượng:

- Quy cách bao bì:

3. Giá bán được ấn định là:…………………..

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: ……….

2. Nếu khách hàng chỉ mua một phần trong tổng số hàng hóa cần bán của Bên B nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thì Bên A sẽ được hưởng khoản thù lao tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng bán thực tế so với tổng số lượng hàng mà Bên B đề nghị môi giới.

3. Bên B thanh toán cho bên A bằng phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo thỏa thuận giữa các bên tại điểm thanh toán.

4. Việc thanh toán được thực hiện ngay sau khi Bên B và ………ký kết hợp đồng mua bán ……..

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Bên A được quyền hưởng thù lao môi giới khi Bên B và……….ký kết hợp đồng mua bán do Bên A môi giới cho Bên B.

Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên A được môi giới.

Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B.

Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá.

Thanh toán thù lao môi giới cho Bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 4: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

2. Trong trường hợp không tự giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải thì vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 5: ĐIỂU KHOẢN CHUNG
1. Mọi sự sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các bên.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào vi phạm các nghĩa vụ của mình và/hoặc có hành vi gây ra thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và bên kia có quyền phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày …………. Nếu các bên không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng thì hợp đồng này sẽ được đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong vòng 03 ngày kể từ ngày hết hiệu lực.

4. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.


Bên A
CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN ABên B

CÔNG TY TNHH ABC
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)TRẦN VĂN C

---
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment