HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

LuatsuHopdong.net - Hợp đồng Liên danh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên danh (liên kết, kết hợp, hợp tác) với nhau để thực hiện một việc gì đó, thông thường là với một đối tác thứ ba.
-----
HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Số:……./2015/HĐLD/………

CÔNG TRÌNH: CAO ỐC VĂN PHÒNG SAGO


Hôm nay, ngày … tháng … năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần XYZ, chúng tôi gồm:

1. THÀNH VIÊN THỨ NHẤT
BÊN A: CÔNG TY TNHH ABC
Địa chỉ: …………………………………………..…, Tp.HCM
Giấy ĐKDN: ………………… do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày ………..
Tài khoản số: [………………………] tại NH [………………………] - CN [………………………]
ĐT: (08)……………………. Fax: (08)……………               
Đại diện: Ông …………………………..         Chức vụ: Giám Đốc.
Theo ủy quyền số : …………… ngày … / … /…… của Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Sau đây gọi là “Bên A”)

2. THÀNH VIÊN THỨ HAI
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
Địa chỉ: …………………………………………..…, Tp.HCM
Giấy ĐKDN: ………………… do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày ………..
Tài khoản số: [………………………] tại NH [………………………] - CN [………………………]
ĐT: (08)……………………. Fax: (08)……………               
Đại diện: Ông …………………………..         Chức vụ: Giám Đốc.
(Sau đây gọi là “Bên B”)
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI
Các từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt từ một ý nghĩa khác):
1. Hợp Đồng là hợp đồng liên doanh để thực hiện gói thầu: Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng Dự án Cao ốc Văn phòng SAGO như theo thông tin tại khoảng 2 Điều 1 của Hợp đồng này.
2. Dự Án (hay còn gọi là Công Trình) là Cao ốc Văn phòng SAGO có:
- Địa chỉ thửa đất: ………………………………….., Quận 3, Tp.HCM.
- Diện tích đất: 2.915,8 m2
- Diện tích đất sau khi trừ lộ giới: 2.764 m2
- Chức năng: Văn phòng cho thuê
- Quy mô: 
5 tầng hầm với tổng diện tích khoảng 7.700 m2
16 tầng lầu với tổng diện tích khoảng 19.345 m2
3. Chủ Đầu Tư là Công ty TNHH TANA.
4. Gói Thầu là tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng Dự Án.
5. Liên Danh là liên danh nhà thầu giữa Bên A và Bên B để thực hiện Gói Thầu.
6. Bên/ Các Bên; Thành Viên/ Thành Viên Liên Danh là mỗi Bên trong Hợp đồng này hoặc cùng là Bên A và Bên B tùy theo ngữ cảnh. 
7. Tiêu Chuẩn Dự Án là các quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số về điều kiện tự nhiên theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước quy định.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH CỦA LIÊN DANH
Các Bên tự nguyện hình thành Liên Danh để tham gia gói thầu “Tổng thầu thiết kế, Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng” thuộc Dự Án Đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng SAGO.
Liên Danh hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích của Các Bên và có trách nhiệm giữa Các Bên với nhau và nghĩa vụ đối với Chủ Đầu Tư.
Các thành viên cam kết không Thành Viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không Thành Viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các Thành Viên trong Liên Danh. Trường hợp Thành Viên của Liên Danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì Thành Viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho Thành Viên khác trong Liên Danh.
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ Đầu Tư theo quy định nêu trong hợp đồng.
- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan (nếu có).

ĐIỀU 3. TÊN VÀ PHÂN CÔNG TRONG LIÊN DANH
1. Tên Liên Danh: 
Các Bên thống nhất tên gọi của Liên Danh cho mọi giao dịch liên quan đến Gói Thầu này là: Liên Danh Công ty Cổ phần XYZ và Công ty TNHH XYZ.
2. Các thành viên Liên Danh: Liên Danh gồm hai thành viên
- Công ty Cổ phần XYZ
- Công ty TNHH XYZ
3. Đại diện Liên Danh:
Các bên thống nhất ủy quyền cho Công ty Cổ phần XYZ làm đại diện cho Liên Danh và cũng là Thành Viên đứng đầu Liên Danh để trực tiếp giao dịch, ký kết, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu và chịu trách nhiệm trước Chủ Đầu Tư về việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án. Đại Diện Liên Danh sẽ đại diện cho Liên Danh thực hiện những công việc chính sau đây:
- Ký các đơn đề xuất;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuât;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các thỏa thuận khác với Chủ Đầu Tư và các bên có liên quan (nếu có);
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp Chủ Đầu Tư, nhà thầu có kiến nghị;
- Và các công việc liên quan để thực hiện Gói Thầu của Dự Án.
4. Người đại diện Liên Danh: 
Các bên thống nhất ủy quyền cho Công ty Cổ phần XYZ sẽ có quyền chỉ định người đại diện Liên Danh trong từng thời kỳ cụ thể hoặc cho toàn thời gian thực hiện của Liên Danh.
Người đại diện Liên Danh được ủy quyền trực tiếp quan hệ với Chủ Đầu Tư và các cơ quan liên quan ký hợp đồng dự thầu, các Hợp đồng để thực hiện Gói Thầu của Dự Án, các hợp đồng khác và các tài liệu liên quan đến Dự Án.
5. Con dấu của Liên Danh: 
Các bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của Liên Danh là con dấu của Công ty Cổ phần XYZ.
6. Tài khoản liên danh: 
Thống nhất sử dụng một tài khoản do Công ty Cổ phần XYZ làm chủ tài khoản. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh toán, quyết toán với Chủ Đầu Tư và các Nhà thầu theo các thông tin sau:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần XYZ
Tài khoản số: [………………………] tại NH [………………………] - CN [………………………]
7. Mã số thuế, hóa đơn của Liên Danh:
Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên A trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.
8. Địa chỉ giao dịch của Liên Danh: 
- Tên công ty: Công ty Cổ phần XYZ
- Địa chỉ: [………………………], TP.HCM
9. Thời hạn của Liên Danh: 
Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này và kết thúc thời hạn khi chấm dứt Hợp Đồng này. 
Hợp đồng này sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên Danh không trúng thầu hoặc không ký các hợp đồng với Chủ Đầu Tư.

ĐIỀU 4. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG LIÊN DANH
1. Bên A chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: 
Thành viên liên danh thứ nhất, Công ty Cổ phần XYZ chịu trách nhiệm về tài chính thực hiện gói thầu: Tổng thầu thiết kế, Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng; và lựa chọn các nhà thầu phụ thực hiện khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, cung cấp và lắp đặt thiết bị và các công khác xây lắp khác.
2. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: 
Thành viên liên danh thứ hai, Công ty TNHH XYZ chịu trách nhiệm bố trí nhân sự và máy móc thiết bị để thực hiện thi công xây dựng công trình bao gồm 2 hạng mục sau: 
a. Hạng mục phần ngầm của tòa nhà Dự Án gồm: 
- Hạng mục: Thi công xây dựng phần kết cấu phần ngầm (không bao gồm tường vây)
- Hạng mục: Hệ thống ống chờ phần ngầm và hệ thống tiếp địa
b. Hạng mục phần thân của tòa nhà Dự Án gồm: 
- …… [ XYZ bổ sung nội dung này ] ……
Chi tiết nội dung công việc của 2 hạng mục này được đính kèm bằng các phụ lục hợp đồng kèm theo Hợp Đồng này.
Bên B cam kết đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng, chất lượng, giá thành, an toàn, Tiêu Chuẩn Dự Án và vệ sinh môi trường, trật tự công cộng cùng với các thoả thuận khác tại các phụ lục hợp đồng.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của Đại Diện Liên Doanh: Chịu trách nhiệm tổ chức trong Liên Danh để thực hiện tiến độ của Gói Thầu. Trường hợp một trong những Thành Viên trong Liên Danh không đảm bảo tiến độ chất lượng, Đại Diện Liên Danh có quyền báo cáo Chủ Đầu Tư, trong trường hợp được Chủ Đầu Tư chấp thuận bằng văn bản sẽ điều chuyển phương tiện, thiết bị, nhân lực, tiền vốn trong Liên Danh để tiếp tục thực hiện Gói Thầu nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu. Bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên còn lại, Chủ Đầu Tư và các bên liên quan (nếu có).

ĐIỀU 5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Mỗi Bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.
Bên A có trách nhiệm đại diện cho Liên Danh để quyết toán và xuất hóa đơn tài chính đối với toàn bộ Gói Thầu của Dự án cho Chủ Đầu Tư.
Những nội dung công việc Bên B thực hiện theo như khoản 2 Điều 4 của Hợp Đồng này, Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính cho Bên A và Bên A thanh toán cho Bên B theo như các phụ lục hợp đồng được đính kèm theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN TRONG LIÊN DANH
1. Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên Danh với mục đích thắng thầu.
2. Trong quá trình thi công mỗi Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, tiến độ thi công, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
3. Không một Thành Viên nào trong Liên Danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các Thành Viên khác trong liên danh.

ĐIỀU 7. TRANH CHẤP KHIẾU NẠI
Trường hợp có tranh chấp giữa Các Bên thì Các Bên phải cùng nhau thương lượng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì một trong Các Bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết..

ĐIỀU 8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: 
- Các Bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các Bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 
2. Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong Hợp Đồng này. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.
3. Khi triển khai thực hiện Dự Án nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng và cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để ký hợp đồng (nếu có).
4. Hợp Đồng này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện, 01 (một) bản giửi Chủ Đầu Tư.

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT                                                            THÀNH VIÊN THỨ HAI

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net

---Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment