Ủy quyền điều hành công ty

LuatsuHopdong.net - Mẫu Quyết định ủy quyền điều hành công ty này là văn bản được ban hành bởi chức danh Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) của Công ty để ủy quyền cho một chức danh nào đó trong công ty (thông thường là Phó Tổng giám đốc thường trực) để điều hành công ty trong quá trình Tổng giám đốc đi công tác hoặc vì lý do gì đó mà không thể trực tiếp điều hành công ty.

>> Giấy Ủy quyền ký hợp đồng
>> Luật sư Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Trong phạm vi ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ thực hiện các quyền của người ủy quyền như ký kết các hợp đồng, ban hành các quyết định, tham gia các cuộc họp,… thuộc thẩm quyền của người ủy quyền. Và thông thường thì quyết định ủy quyền điều hành công ty này sẽ không cho phép người được ủy quyền được ủy quyền lại để đảm bảo sự kiểm soát công việc được tốt, nhưng Tổng giám đốc cũng hoàn toàn cho phép người được ủy quyền được ủy quyền nếu phù hợp với các quy định của doanh nghiệp.

CÔNG TY CP XYZ
-------------
Số ...... /QD – TGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ủy quyền điều hành Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [……………………..] do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày [……………………..], thay đổi lần thứ 5 ngày [……………………..];
- Căn cứ quyền hạn của Tổng giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị B - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực, được quyền thay mặt Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng, văn bản, chứng từ thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc trong thời gian Tổng giám đốc đi công tác.

Điều 2.  Bà Nguyễn Thị B không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được uỷ quyền trong mọi trường hợp và phải tuân thủ các quy định về ủy quyền của Công ty.

Điều 3.  Ủy quyền này có hiệu lực từ 0 giờ ngày [……………………..] đến 24 giờ ngày [……………………..].
Bà Nguyễn Thị B và các Đơn vị, cán bộ nhân viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐCNGUYỄN VĂN A


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);                       
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: HCQT


Bản quyền biểu mẫu này thuộc về LuatsuHopdong.net

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatsuHopdong.net để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.
>> Hotline: 0935 864 357  


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment