Giấy ủy quyền ký hợp đồng

LuatsuHopdong.net - Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty cho một cá nhân khác để thực hiện thay mặt mình ký kết Hợp đồng. Đây là văn bản quan trọng trong thực hiện, giao kết hợp đồng mà các bên cần phải kiểm tra và thực hiện khi người ký Hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm tránh những tranh chấp về thẩm quyền về sau có thể dẫn đến vô hiệu hợp đồng.

>> Ủy quyền điều hành công ty
>> Luật sư Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

CÔNG TY CP XYZ
-------------
Số ...... /GUQ – XYZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Bên ủy quyền:
- Ông NGUYỄN VĂN A
- Sinh ngày: [……………………..]        CMND số: [……………………..]
- Ngày cấp: [……………………..]            Nơi cấp: Công an Tp. HCM
- Chức vụ: Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần XYZ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [……………………..] do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày [……………………..], thay đổi lần thứ 5 ngày [……………………..].
- Trụ sở: [……………………..], quận 3, Tp. HCM

II. Bên nhận ủy quyền:
- Bà PHẠM THỊ B
- Sinh ngày: [……………………..]        CMND số: [……………………..]
- Ngày cấp: [……………………..]            Nơi cấp: Công an Tp. HCM
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XYZ

III. Nội dung ủy quyền:
1. Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bà Phạm Thị B thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:
a) Ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ/ cung cấp dịch vụ kèm theo cung cấp hàng hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, do Công ty cổ phần XYZ là bên cung cấp.
b) Ký các phụ lục, thông báo, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý và các văn bản khác có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng nêu trên.
2. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

IV. Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày [……………………..] hoặc chấm dứt hiệu lực khi có Giấy ủy quyền khác thay thế hoặc theo quyết định của Bên ủy quyền về việc chấm dứt ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Người đại diện theo pháp luật của Công ty XYZ

NGUYỄN VĂN A

   
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ B

Bản quyền biểu mẫu này thuộc về LuatsuHopdong.net

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với LuatsuHopdong.net để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.
>> Hotline: 0935 864 357  


Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment