Biên bản Thanh lý Hợp đồng thuê nhà (mẫu thực tế)

Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà được 02 (hai) bên thỏa thuận và ký kết để chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước đó 02 (hai) bên đã lập. Bên thuê sẽ hoàn trả nhà lại cho bên cho thuê và Bên cho thuê sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên thuê.

>> Hợp đồng thuê nhà
>> Hợp đồng thuê nhà cần lưu ý những gì? 
>> Hợp đồng thuê Văn phòng
>> Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý Hợp đồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
BIÊN BẢN THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Căn nhà số: …… đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Bà: La A                    
Ngày tháng năm sinh: 1954.
Chứng minh nhân dân số: 123456789, do CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: ……. Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

BÊN THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên B)
Ông: Nguyễn B
Ngày tháng năm sinh: 1968.
Chứng minh nhân dân số: 123456789, do CA Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú: …… Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình , TP.HCM.

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công Chứng số …. ngày 03 tháng 09 năm 2011, chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:
Điều 1: Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày 15/9/2011.

Điều 2: Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Bên B xác nhận lại đã nhận lại đủ số tiền cọc là 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn) Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3: Hai bên cam kết không tranh chấp hoặc khiếu nại gì về sau.

Điều 4: Kể từ ngày Biên bản thanh lý này được hai bên ký kết tại Phòng Công Chứng số … thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận (hoặc có thể không cần công chứng), Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản    02 trang, mỗi bên giữ một bản, Phòng Công Chứng số 2 lưu 01 bản.
Lập tại Phòng Công chứng số ……, ngày mười ba tháng chín năm hai ngàn mười một (13/9/2011)

BÊN A                                                                                    BÊN B           
(ký và ghi rõ họ tên)                                                                (ký và ghi rõ họ tên)CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ … TP.HCM (nếu có)

Ngày mười ba, tháng chín, năm hai ngàn mười một (13.09.2011)
Tại Phòng Công chứng số … TP.Hồ Chí Minh .
Tôi:                                             , Công chứng viên Phòng Công chứng số … TP.Hồ Chí Minh.

CHỨNG NHẬN
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà trên đây được giao kết bởi

BÊN A: LA A         
CMND số: 123456789, tại CA TP.HCM

BÊN B: Ông : NGUYỄN B
CMND số: 123456789, tại CA Đồng Tháp.

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

- Hợp đồng này gồm: 03 bản chính (mỗi bản gồm 01 tờ 02 trang) cấp cho:
+ Bên A: 01    bản chính
+ Bên B: 01    bản chính
+ Lưu tại phòng Công chứng số 2 TP.HCM  01 bản chính.


Số  Công chứng:                                       Quyển số:               TP/CC-SCC/HĐGD

                                                                           CÔNG CHỨNG VIÊN
Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net
  
                                                                  

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment