Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà

LuatsuHopdong.net - Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà này được các bên ký kết để tiếp tục gia hạn thời gian thuê nhà khi Hợp đồng thuê nhà hiện tại sẽ chấm dứt thời gian thuê nhà. Việc ký kết Phụ lục này sẽ làm cho việc cho thuê nhà tiếp tục mà không bị chấm dứt. Bên cạnh điều khoản gia hạn (kéo dài) thời gian thuê nhà thì các bên cũng có thể thỏa thuận thay đổi một số điều khoản khác như: giá thuê nhà, phương thức thanh toán,...

>> Tham khảo thêm: Hợp đồng thuê nhà
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số:.../……...


­ Căn cứ hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2012, đã ký ngày 01/01/2012;
­ Căn cứ phụ lục hợp đồng số 01, đã ký ngày 01/01/2011; (trường hợp trước đó có ký kết các phụ lục)
­ Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng … năm… tại ….. [địa chỉ giao kết Hợp đồng – thông thường là tại địa chỉ nhà cho thuê]

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ:
Họ tên ông/bà : ………………………………….     Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Và vợ là bà: …………………………………. Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Cùng thường trú: ………………………………….….………………………….   
Là đồng chủ sở hữu căn nhà số: ………………………………….………………
Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày … / … / ……
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Địa chỉ trụ sở chính: .... Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........................... do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp ngày 1/10/2014
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Bến Thành
Điện thoại: (08) ....................................... – Fax: .......................................
Họ và tên người đại diện: TRẦN VĂN C
Chức vụ: Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

1. Gia hạn thời hạn thuê: từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày 01/1/2016 đến 31/12/2017 là 50.000.000 đồng/tháng (Năm mươi triệu đồng trên một tháng), đã bao gồm thuế VAT.

3. Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số …/HĐTN- 2012 đã ký ngày 01/01/2012 và các phụ lục số … không thay đổi.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số  …/HĐTN- 2012, đã ký ngày 01/01/2012.

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment